Kinh Tinh Hoa Trí Tuệ

KINH TINH HOA TRÍ TUỆ

Quan Tư Tai thưc hanh tri tuê, Bat-nha ba-la-mât sang ngơi, Bây giơ Bô-tat quan soi,

Thây răng năm uân ba đơi đêu không. O Vươt tât ca cac vong khô ach, Hay nghe nay, Xa-lơi-phât ông!

Săc nao co khac gi không, Không nao khac săc, săc không vôn đông. O

Ca tho, tương, thưc, hanh cung thê. Tanh chân không cac phap viên thanh, Thay đêu chăng diêt, chăng sanh, Chăng nhơ, chăng sach, chăng tăng

giam gi. O Trong chân không chăng hê co săc.

Chăng tho, tương, hanh, thưc trong không. Măt, tai, mui, lươi, y thân,

Săc, thanh, vi, xuc, phap, hương không con. O Không nhan thưc đên không y thưc, Không vô minh hoăc hêt vô minh, Không điêu gia chêt chung sanh,

Hêt gia, hêt chêt thưc tinh cung không.

Không tri huê cung không chưng đăc, Bơi co gi la chô đăc đâu.

Bây lâu Bô-tat dưa vao

Tri ba-la-mât thăm sâu thưc hanh, Moi chương ngai quanh minh tan biên, Moi viêc đêu chăng khiên hoang kinh, Xa lia mông tương đao điên,

Niêt-ban rôt rao an nhiên thanh nhan. O Bat-nha ây ro rang tri tuê,

Ma ba đơi chư Phât nương vao, Chưng thanh qua giac tôi cao,

Nên xem Bat-nha thâm sâu đo la: O Lơi thân chu sâu xa bâc nhưt,

Lơi chu thân rât mưc quang minh, Chu thân cao ca anh linh,

La lơi thân chu thât tinh cao siêu. Trư dưt đươc moi điêu đau khô, Đung như vây muôn thuơ không sai. Ngai liên tuyên noi chu nay,

Đê ngươi tri niêm sang bay chơn tâm: O

Ga-tê ga-tê pa-ra-ga-tê pa-ra-săn-ga-tê bô-dhi sva-ha (3 lân) OOO

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*