Kinh Trường A-Hàm (Trọn Bộ)

KINH TRƯỜNG A HÀM
Hán Dịch: Phật Đà Da Xá và Trúc Phật Niệm
(佛 陀 耶 舍 共 竹 佛 念 譯)
Việt dịch & hiệu-chú: Tuệ Sỹ

   • Leave a Comment