Kinh Trung A-Hàm (Trọn Bộ)

KINH TRUNG A HÀM

Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm,
Việt Dịch & Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ

Nguồn kinh http://www.buddhanet.net/

 

1. PHẨM BẢY PHÁP
1. Kinh Thiện Pháp 6. Kinh Thiện Nhân Vãng
2. Kinh Trú Ðạc Thọ 7. Kinh Thế Gian Phước
3. Kinh Thành Dụ 8. Kinh Thất Nhật
4. Kinh Thủy Dụ 9. Kinh Thất Xa
5. Kinh Một Tích Dụ 10. Kinh Lậu Tận
2. PHẨM NGHIỆP TƯƠNG ƯNG
11. Kinh Diệm Dụ 16. Kinh Già-Lam
12. Kinh Hòa-Phá 17. Kinh Già-Di-Ni
13. Kinh Độ 18. Kinh Sư Tử
14. Kinh La-Vân 19. Kinh Ni-Kiền
15. Kinh Tư 20. Kinh Ba-La-Lao
3. PHẨM XÁ-LÊ TỬ TƯƠNG ƯNG
21. Kinh Đẳng Tâm 26. Kinh Cù-Ni-Sư
22. Kinh Thành Tựu Giới 27. Kinh Phạm Chí Ðà-Nhiên
23. Kinh Trí 28. Kinh Giáo Hóa Bịnh
24. Kinh Sư Tử Hống 29. Kinh Đại Câu-Hi-La
25. Kinh Thủy Dụ 30. Kinh Tương Tích Dụ
31. Kinh Phân Biệt Thánh Ðế
4. PHẨM VỊ TẰNG HỮU PHÁP
32. Kinh Vị Tằng Hữu Pháp 37. Kinh Chiêm-Ba
33. Kinh Thị Giả 38. Kinh Úc-Già Trưởng Giả (I)
34. Kinh Bạc-Câu-La 39. Kinh Úc-Già Trưởng Giả (II)
35. Kinh A-Tu-La 40. Kinh Thủ Trưởng Giả (I)
36. Kinh Địa Ðộng 41. Kinh Thủ Trưởng Giả (II)
5. PHẨM TẬP TƯƠNG ƯNG
42. Kinh Hà Nghĩa 50. Kinh Cung Kính (II)
43. Kinh Bất Tư 51. Kinh Bổn Tế
44. Kinh Niệm 52. Kinh Thực (I)
45. Kinh Tàm Quý (I) 53. Kinh Thực (II)
46. Kinh Tàm Quý (II) 54. Kinh Tận Trí
47. Kinh Giới (I) 55. Kinh Niết Bàn
48. Kinh Giới (II) 56. Kinh Di-Hê
49. Kinh Cung Kính (I) 57. Kinh Tức Vị Tỳ-Kheo Thuyết
6. PHẨM VƯƠNG TƯƠNG ƯNG
58. Kinh Thất Bảo 65. Kinh Ô Điểu Dụ
59. Kinh Tam Thập Nhị Tướng 66. Kinh Thuyết Bổn
60. Kinh Tứ Châu 67. Kinh Đại Thiên Nại Lâm
61. Kinh Ngưu Phấn Dụ 68. Kinh Đại Thiện Kiến Vương
62. Kinh Tần-Bệ-Sa-La Vương Nghinh Phật 69. Kinh Tam Thập Dụ
63. Kinh Bệ-Bà-Lăng-Kỳ 70. Kinh Chuyển Luân Vương
64. Kinh Thiên Sứ 71. Kinh Bệ-Tứ
7. PHẨM TRƯỜNG THỌ VƯƠNG
72. Kinh Trường Thọ Vương Bổn Khởi 79. Kinh Hữu Thắng Thiên
73. Kinh Thiên 80. Kinh Ca-Hi-Na
74. Kinh Bát Niệm 81. Kinh Niệm Thân
75. Kinh Tịnh Bất Ðộng Ðạo 82. Kinh Chi-Ly-Di-Lê
76. Kinh Úc-Già-Chi-La 83. Kinh Trưởng Lão Thượng Tôn Thụy Miên
77. Kinh Sa-Kê-Ðế Tam Tộc Tánh Tử 84. Kinh Vô Thích
78. Kinh Phạm Thiên Thỉnh Phật 85. Kinh Chân Nhân
86. Kinh Thuyết Xứ
8. PHẨM UẾ
87. Kinh Uế Phẩm 92. Kinh Thanh Bạch Liên Hoa Dụ
88. Kinh Cầu Pháp 93. Kinh Thủy Tịnh Phạm Chí
89. Kinh Tỳ-Kheo Thỉnh 94. Kinh Hắc Tỳ-Kheo
90. Kinh Tri Pháp 95. Kinh Trụ Pháp
91. Kinh Chu-Na Vấn Kiến 96. Kinh Vô
9. PHẨM NHÂN
097. Kinh Đại Nhân 102. Kinh Niệm
098. Kinh Niệm Xứ 103. Kinh Sư Tử Hống
099. Kinh Khổ Ấm (I) 104. Kinh Ưu-Ðàm-Bà-Là
100. Kinh Khổ Ấm (II) 105. Kinh Nguyện
101. Kinh Tăng Thượng Tâm 106. Kinh Tưởng
10. PHẨM LÂM
107. Kinh Lâm (I) 112. Kinh A-Nô-Ba
108. Kinh Lâm (II) 113. Kinh Chư Pháp Bổn
109. Kinh Tự Quán Tâm (I) 114. Kinh Ưu-Ðà-La
110. Kinh Tự Quán Tâm (II) 115. Kinh Mật Hoàn Dụ
111. Kinh Đạt Phạm Hạnh 116. Kinh Cù-Ðàm-Di
11. PHẨM ĐẠI (Phần đầu)
117. Kinh Nhu Nhuyến 129. Kinh Oán Gia
118. Kinh Long Tượng 130. Kinh Giáo
119. Kinh Thuyết Xứ 131. Kinh Hàng Ma
120. Kinh Thưyết Vô Thường 132. Kinh Lại-Tra-Hòa-La
121. Kinh Thỉnh Thỉnh 133. Kinh Ưu-Bà-Ly
122. Kinh Chiêm-Ba 134. Kinh Thích Vấn
123. Kinh Sa-Môn Nhị Thập Ức 135. Kinh Thiện Sanh
124. Kinh Bát Nạn 136. Kinh Thương Nhân Cầu Tài
125. Kinh Bần Cùng 137. Kinh Thế Gian
126. Kinh Hành Dục 138. Kinh Phước
127. Kinh Phước Ðiền 139. Kinh Tức Chỉ Ðạo
128. Kinh Ưu-Bà-Tắc 140. Kinh Chí Biên
141. Kinh Dụ
12. PHẨM PHẠM CHÍ (Phần đầu)
142. Kinh Vũ Thế 147. Kinh Văn Ðức
143. Kinh Thương-Ca-La 148. Kinh Hà Khổ
144. Kinh Toán Số Mục-Kiền-Liên 149. Kinh Hà Dục
145. Kinh Cù-Mặc Mục-Kiền-Liên 150. Kinh Uất-Sấu-Ca-La
146. Kinh Tượng Tích Dụ 151. Kinh Phạm Chí A-Nhiếp-Hòa
12. PHẨM PHẠM CHÍ (Phần sau)
152. Kinh Anh Vũ 157. Kinh Hoàng Lô Viên
153. Kinh Man-Nhàn-Ðề 158. Kinh Đầu-Na
154. Kinh Bà-La-Bà-Ðường 159. Kinh A-Già-Là-Ha-Na
155. Kinh Tu-Ðạt-Ða 160. Kinh A-Lan-Na
156. Kinh Phạm Ba-La-Diên 161. Kinh Phạm-Ma
13. PHẨM CĂN BỔN PHÂN BIỆT
162. Kinh Phân Biệt Lục Giới 167. Kinh A-Nan Thuyết
163. Kinh Phân Biệt Lục Xứ 168. Kinh Ý Hành
164. Kinh Phân Biệt Quán Pháp 169. Kinh Câu-Lâu-Sấu Vô Tránh
165. Kinh Ôn Tuyền Lâm Thiên 170. Kinh Anh Vũ
166. Kinh Thích Trung Thiền Thất Tôn 171. Kinh Phân Biệt Ðại Nghiệp
14. PHẨM TÂM
172. Kinh Tâm 177. Kinh Thuyết
173. Kinh Phù-Di 178. Kinh Lạp Sư
174. Kinh Thọ Pháp (I) 179. Kinh Ngũ Chi Vật Chủ
175. Kinh Thọ Pháp (II) 180. Kinh Cù-Ðàm-Di
176. Kinh Hành Thiền 181. Kinh Đa Giới
15. PHẨM SONG
182. Kinh Mã Ấp (I) 187. Kinh Thuyết Trí
183. Kinh Mã Ấp (II) 188. Kinh A-Di-Na
184. Kinh Ngưu Giác Sa-La Lâm (I) 189. Kinh Thánh Ðạo
185. Kinh Ngưu Giác Sa-La Lâm (II) 190. Kinh Tiểu Không
186. Kinh Cầu Giải 191. Kinh Đại Không
16. PHẨM ĐẠI (Phần sau)
192. Kinh Ca-Lâu-Ô-Ðà-Di 197. Kinh Ưu-Bà-Ly
193. Kinh Mâu-Lê-Phá-Quần-Na 198. Kinh Điều Ngự Ðịa
194. Kinh Bạt-Ðá-Hòa-Lợi 199. Kinh Si Tuệ Ðịa
195. Kinh A-Thấp-Bối 200. Kinh A-LÊ-TRA
196. Kinh Châu-Na 201. Kinh Trà-Ðế
17. PHẨM BÔ-ĐA-LỢI
202. Kinh Trì Trai 207. Kinh Tiễn Mao (I)
203. Kinh Bô-Lị-Ða 208. Kinh Tiễn Mao (II)
204. Kinh La-Ma 209. Kinh Bệ-Ma-Na-Tu
205. Kinh Ngũ Hạ Phần Kết 210. Kinh Tỳ-Kheo-Ni Pháp Lạc
206. Kinh Tâm Uế 211. Kinh Đại Câu-Hy-La
18. PHẨM LỆ
212. Kinh Nhất Thiết Trí 217. Kinh Bát Thành
213. Kinh Pháp Trang Nghiêm 218. Kinh A-Na-Luật-Đà (I)
214. Kinh Bệ-Ha-Đề 219. Kinh A-Na-Luật-Đà (II)
215. Kinh Đệ Nhất Ðắc 220. Kinh Kiến
216. Kinh Ái Sanh 221. Kinh Tiễn Dụ
222. Kinh Lệ

-ooOoo-  • Leave a Comment