Home / PHẬT HỌC CƠ BẢN / Tài liệu tu học / Sách Phật Pháp tổng hợp / LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT VỀ SỰ THÀNH TỰU TRONG GIA ĐÌNH, NƠI CÔNG SỞ VÀ NGOÀI XÃ HỘI

LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT VỀ SỰ THÀNH TỰU TRONG GIA ĐÌNH, NƠI CÔNG SỞ VÀ NGOÀI XÃ HỘI

LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT
Về Sự Thành Tựu Trong Gia Đình, Nơi Công Sở, Ngoài Xã Hội
Tỳ Kheo Tiến Sĩ Basnagoda Rahula
Chuyển Ngữ sang tiếng Việt: Diệu Liên Lý Thu Linh & Diệu Ngộ Mỹ Thanh 2010

.
.

.
.

Nguồn http://thuvienhoasen.org/D_1-2_2-75_4-4000_5-50_6-6_17-679_14-1_15-1/  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.