LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT VỀ SỰ THÀNH TỰU TRONG GIA ĐÌNH, NƠI CÔNG SỞ VÀ NGOÀI XÃ HỘI

LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT
Về Sự Thành Tựu Trong Gia Đình, Nơi Công Sở, Ngoài Xã Hội
Tỳ Kheo Tiến Sĩ Basnagoda Rahula
Chuyển Ngữ sang tiếng Việt: Diệu Liên Lý Thu Linh & Diệu Ngộ Mỹ Thanh 2010

.
.


.
.

Nguồn http://thuvienhoasen.org/D_1-2_2-75_4-4000_5-50_6-6_17-679_14-1_15-1/