Luật học đại cương – HT Thanh Kiểm

LUẬT HỌC ĐẠI CƯƠNG
Soạn giả: HT. Thích Thanh Kiểm

Trang 1 – MỤC LỤC
Trang 2 – KHÁI QUÁT VỀ LUẬT HỌC

I- Tự luận
II- Giới luật
III- Phân loại Phật điển
IV- Tiểu thừa Luật bộ
V- Đại thừa Luật bộ
VI- Luật tạng kinh điển Pàli

Trang 3 – GIÁO NGHĨA CỦA TIỂU THỪA LUẬT BỘ VÀ ĐẠI THỪA LUẬT BỘ

I- Giáo nghĩa của Tiểu thừa Luật bộ
II- Giáo nghĩa của Đại thừa Luật bộ

Trang 4 – GIÁO ĐOÀN PHẬT GIÁO

I- Ý nghĩa Giáo đoàn
II- Thành phần của Giáo đoàn
III- Sinh hoạt của Giáo đoàn
IV- Quy định của Giáo đoàn
V- Sự biến thiên của Giáo đoàn
VI- Sứ mệnh của Giáo đoàn

Trang 5 – LUẬT TÔN

I- Tên tôn
II- Giáo nghĩa
III- Truyền thừa
IV- Nội dung Tứ phần luật
V- Nội dung giới bản
VI- Nội dung yết ma
VII- Các pháp yết ma
VIII- Phân loại về giới pháp
IX- Bốn khoa của giới  • Leave a Comment