MƯỜI LỢI ÍCH

NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT


Bạch Đức Thế tôn, con thấy, trong vị lai, và ngay trong hiện tại, người nào, nơi chỗ mình cư trú mà xoay qua hướng nam, trên đất sạch sẽ, lấy đất đá tre gỗ mà làm khám thất (56) , trong đó đắp vẽ hình tượng Địa tạng đại sĩ, hay đem vàng bạc đồng sắt đúc hình tượng ấy, rồi đốt hương mà hiến cúng, chiêm ngưỡng, lễ bái, xưng tụng, thì người ấy, và chỗ ở của người ấy, được mười sự ích lợi:

Một là đất đai đầy những chất tốt,
Hai là nhà cửa luôn luôn yên vui,
Ba là người chết sinh lên chư thiên,
Bốn là người sống tăng thêm tuổi thọ,
Năm là ước muốn đúng đều toại ý,
Sáu là không bị tai họa nước lửa,
Bảy là không bị mọi sự hao tổn,
Tám là tuyệt hết mọi thứ ác mộng,
Chín là đi về quỉ thần hộ trì,


Mười là thường gặp nhân tố thánh thiện.

Bạch đức Thế tôn, trong vị lai, và ngay trong hiện tại, người nào nơi chỗ mình ở mà hướng về phía nam, làm được sự hiến cúng như con đã nói, thì được những sự ích lợi cũng như con đã nói
“con” ở đây là lời xưng của Thần đất Cứng Chắc bạch với Đức Thế Tôn
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Trích “Địa Tạng bổn nguyện kinh” – Nhà xuất bản Tôn giáo PL 2551 – DL 2007 – phẩm 11: Thần Đất hộ Trì  • Leave a Comment