MƯỜI LỢI ÍCH

NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

Bạch Đức Thế tôn, con thấy, trong vị lai, và ngay trong hiện tại, người nào, nơi chỗ mình cư trú mà xoay qua hướng nam, trên đất sạch sẽ, lấy đất đá tre gỗ mà làm khám thất (56) , trong đó đắp vẽ hình tượng Địa tạng đại sĩ, hay đem vàng bạc đồng sắt đúc hình tượng ấy, rồi đốt hương mà hiến cúng, chiêm ngưỡng, lễ bái, xưng tụng, thì người ấy, và chỗ ở của người ấy, được mười sự ích lợi:

Một là đất đai đầy những chất tốt,

Hai là nhà cửa luôn luôn yên vui,

Ba là người chết sinh lên chư thiên,

Bốn là người sống tăng thêm tuổi thọ,

Năm là ước muốn đúng đều toại ý,

Sáu là không bị tai họa nước lửa,

Bảy là không bị mọi sự hao tổn,

Tám là tuyệt hết mọi thứ ác mộng,

Chín là đi về quỉ thần hộ trì,

Mười là thường gặp nhân tố thánh thiện.

Bạch đức Thế tôn, trong vị lai, và ngay trong hiện tại, người nào nơi chỗ mình ở mà hướng về phía nam, làm được sự hiến cúng như con đã nói, thì được những sự ích lợi cũng như con đã nói

“con” ở đây là lời xưng của Thần đất Cứng Chắc bạch với Đức Thế Tôn
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Trích “Địa Tạng bổn nguyện kinh” – Nhà xuất bản Tôn giáo PL 2551 – DL 2007 – phẩm 11: Thần Đất hộ Trì

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*