THỦ ẤN TOÀN TẬP – BUDDHIST MUDRA (HAND GESTURES)

THỦ ẤN MẬT TÔNG

MẬT TÔNG BỘ

TẬP I

.

TẬP II

TẬP III

TẬP IV