Mật tông Phật mẫu Chuẩn Đề

MẬT TÔNG PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ

Thần chú Chuẩn Đề là một thần chú trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai mà Chư phật đã từng tuyên nói. Thần chú này trong ba đời Chư vị Bồ tát, chư Thiên, chư vị Thánh chúng, thiên long bát bộ đã từng hộ niệm, hoằng hóa.
Thần chú Chuẩn đề đã đưa vô lượng, vô biên chúng sanh đến quả vị Bồ tát. Đã từng đem đến những hạnh phúc, an lành cho vô lượng chúng sanh trong vô lượng cõi nước.
Để tiếp nối “Ngọn vô tận đăng – Chuẩn Đề Quang”, mặc dù chúng tôi là những hàng sơ cơ cư sĩ tài hèn, trí mọn nhưng với một tâm hạnh cầu học, cầu phổ hóa chúng sanh, cầu mong đem pháp bảo này đến với tất cả chúng sanh trong hiện tại và trong vô lượng kiếp.
Với tâm hạnh này, chúng con nhất tâm kính cầu Mười phương thế giới Chư Phật, mười phương chư bồ tát, mười phương chư vị Thinh Văn, duyên giác, hiền thánh tăng, cầu chư Thiên, chư vị Hộ Pháp. Chúng con kính cầu Đức Bổn tôn Chuẩn Đề Phật Mẫu giúp thần lực gia hộ cho chúng con thành trụ pháp thí, thành trụ sở nguyện để mong góp một chút hạt cát trong số cát Sông Hằng Phật Pháp, để tạo dựng nên Pháp Bảo trường tồn trong vô lượng kiếp.
Nammô Thất cu chi Phật Mẫu Chuẩn Đề “ÚM CHIẾT LỆ, CHỦ LỆ, CHUẨN ĐỀ, TA BÀ HA. BỘ LÂM”.
Chúng tôi tạm mượn lên danh xưng “Nhóm cư sĩ Mật Tông Chuẩn Đề” vì chúng tôi đã là những cư sĩ, phật tử đã qui y theo Phật giáo và được thọ nhận Thần chú Chuẩn Đề, thọ nhận Mật Pháp từ Hòa Thượng “Thích Từ Huệ – Trưởng giáo đoàn khất sĩ Việt Nam”.
Người với tầm lòng từ bi đã trao lại cho chúng tôi pháp bảo này để nhằm cứu vớt chúng tôi trong thời mạt pháp này.
Qua thời gian thọ trì Thần chú Chuẩn đề, đã thành tựu được những bước huyền linh trong tu học, đã đem lại cho chúng tôi thật sự những điều an lạc và hạnh phúc. Những thành tựu tuy không lớn lao gì mấy nhưng nó đã giúp chúng tôi có một hướng đi trong Chánh đạo Phật Giáo, giúp chúng tôi đi trong ánh sáng từ bi, trí huệ của Đức Phật.
Hôm nay, với đôi dòng gửi đến quí bạn đạo đời xa gần và cũng là đôi dòng nói lên lời cảm ơn, tri ân đến Vị Thầy quá cố “Hòa Thượng Thích Từ Huệ” là chúng con đang làm theo lời giáo huấn của Thầy.
Chúng con nguyện đem công đức này về với tất cả pháp giới chúng sanh được thành tựu Phật Đạo.
KÍNH ĐÀN CHUẨN ĐỀ
(Dùng để quán tưởng trong quá trình tu học cũng như để tự điểm đạo cho mình)
KHU VỰC KÍNH ĐÀN
(Kính đàn tròn sáng màu trắng , phát sáng như ánh mặt trời. Bên trong có chín chữ phạn Thần chú Chuẩn đề màu vàng kim chạy xung quanh từ trái qua phải).
Đây là kính đàn Chuẩn Đề. Mọi người tu hành về bí pháp Chuẩn đề đều phải có kính đàn trên. Trong các pháp tu khác, đàn tràng phải tạo dựng nên những hình tượng Phật, thánh, tiên rồi bàn thờ đủ mọi hình thức phức tạp, đơn giản tùy theo từng tông phái khác nhau.
Nhưng tu ở pháp Chuẩn đề bí mật, mỗi hành giả cần tạo một kính đàn mới (mua một cái kính mới chưa sử dụng qua), chọn ngày trong sạch, trăng sáng tạo bông hoa, trái cây cúng dường Đức bổn tôn Chuẩn đề. Rồi trì tụng Thần Chú Chuẩn Đề vào kính đó 108 biến (lần) tất thành trụ kính đàn.
Mỗi khi vào trì niệm, hành giả đem kính đàn đối trước mặt cũng như là đối trước Đức Bổn tôn Chuẩn Đề thì mọi điều ước nguyện sẽ thành trụ.
Kính đàn này có thể tự mình cầu nguyện trì tụng lập kính đàn hoặc có thể nhờ một vị đạo hữu đã tu học trước lập kính hộ đều được (Những ý niệm này, trong những mật kinh Phật giáo đều nói).
Kính đàn này được tạo sau khi hành giả được thọ nhận phép điểm đạo, quán đảnh (Hoặc tự tạo kính đàn và trước kính đàn để tự làm lễ điểm đạo, quán đảnh cho mình). Được thọ nhận phép điểm đạo, quán đảnh tùy theo duyên lành hành giả có thể thọ nhận những thần chú khác như Uế tích kim cang chơn ngôn, thất tinh bắc đẩu chơn ngôn hộ thân chơn ngôn hay là lục tự Đại minh chơn ngôn v.v.v…..để tu trì kèm theo Mật Pháp Chuẩn Đề. Mỗi chơn ngôn đều có nghi quỹ hành trì riêng biệt.
PHƯƠNG PHÁP TỰ ĐIỂM ĐẠO – QUÁN ĐẢNH
Mỗi cá nhân, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo khi muốn tu trì vào Mật tông Chuẩn đề đều tự điểm đạo được. Đây là phương pháp hướng dẫn quí vị tự điểm đạo:
Quí bạn đối trước tượng Phật, tượng Chúa, chư thiên, chư vị hộ pháp hay đối trước những tượng giáo chủ của mình hoặc đối trước những pháp khí, thánh kinh, kinh điển của Chư phật hoặc trước những Mật Phù thành tâm cầu nguyện xin được Pháp bảo để tu học.
Tự nguyện giữ gìn giới luật, làm mọi điều lành, lánh mọi điều dữ. Tìm một nơi thoải mái thanh tâm của mình chấp hai tay cao trước trán, tay không tựa vào trán, đầu tỉnh tâm niệm danh hiệu Đức phật, đức chúa, đức thánh hay danh hiệu một vị mà mình tôn thờ trong thời gian từ 5 đến 40 phút.
Trong khoảng thời gian đó, hành giả sẽ tiếp nhận những linh lực tác động vào cơ thể của mình khiến cho mình có những hành động kiết ấn, múa quyền, lễ lạy hay thấy những hiện tượng linh ảnh lạ hoặc đi vào những cảnh giới bí mật mà từ xưa đến nay mình không thể thấy và cảm nhận được.
Khi có những hiện tượng lạ, khác thường như trên hành giả muốn nghỉ chỉ cần buông tay ra sẽ thong thả nghỉ.
“Cư sĩ Mật Tông Chuẩn Đề” đã điểm đạo truyền tâm pháp Chuẩn đề, trao thần chú như Uế tích Kim cang, thất tinh bắc đẩu, ngũ bộ chú cho rất nhiều người trong nước và ngoài nước. Đã đem lại rất nhiều sự an lạc hạnh phúc cho mọi người và những chuyện huyền linh ấn chứng, sự linh nghiệm vô kể.
Với tâm nguyện cùng giúp cho nhau phương pháp tu học, trao chỉ cho nhau những kinh sách Mật Tông Phật giáo để cùng nhau tu học.
Kính bút, Nhóm cư sĩ Mật Tông Chuẩn Đề
** *  • Leave a Comment