Dược Sư Tâm Chú | Medicine Master’s True Words for Anointing the Crown

Nam mô Phật đà da, nam mô Ðạt ma da, nam mô Tăng dà da. Nam mô quán tự tại Bồ Tát Ma Ha Tát, cụ đại bi tâm giả. Ðát điệt tha. Án, chước yết ra phạt để, Chấn đa mạc ni, Ma ha bát đắng mế. Rô rô rô rô, Để sắc tra thước ra a yết lỵ, sa dạ hồng, phấn tóa ha. Án, bát đạt ma, Chấn đa mạc ni, Thước ra hồng. Án, bát lật đà. Bát đẳng mê hồng.

Namo Bhagavate bhaisajya guru vaidurya prabha rajaya Tathagataya Arhate samyaksambuddhaya tadyatha Om bhaisajye bhaisajye bhaisajya samudgate Svaha  • Leave a Comment