Meritorious Virtue Jeweled Mountain Spirit Mantra – Công Ðức Bảo Sơn Thần Chú

Nam Mô Phật Ðà da
Nam Mô Ðạt Ma da
Nam Mô Tăng Già da
Úm tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba, kiết rị bà, tất đạt rị, bố rô rị, ta phạ ha.

NAMO BUDDHAYA,
NAMO DHARMAYA,
NAMO SANGHAYA

OM SIDDHI,
HOH DHURU,
SUDHURU,
GARJA,
GARBHA,
SADHARI,
PURNI,
SVAHA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *