[Mỗi tuần một ảnh lần 11/one image per week – 11th] Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật 南無本師釋迦牟尼佛 Namo Sakyamuni Buddha

 photo PhatThichCa1_zpsc3789c93.png
 photo PhatThichCa2_zpseebb7d86.png
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
南無本師釋迦牟尼佛
Namo Sakyamuni Buddha  • Leave a Comment