[Mỗi tuần một ảnh lần 12/one image per week – 12th] Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật 南無本師釋迦牟尼佛 Namo Sakyamuni Buddha

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

南無本師釋迦牟尼佛
NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA – MUNI  • Leave a Comment