Home / TRANH TƯỢNG PHẬT GIÁO | BUDDHISAT IMAGE / Mỗi tuần một ảnh | an image per week / [Mỗi tuần một ảnh lần 5/one image per week-5th] Tam Thánh Sa Bà – The three divinities in the Saha World

[Mỗi tuần một ảnh lần 5/one image per week-5th] Tam Thánh Sa Bà – The three divinities in the Saha World

 photo 2610398934032598556copy_zps96f72997.jpg

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật – Namo Sakyamuni Buddha
南無本師釋迦牟尼佛
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ tát – Namo Kuan Shi Yin Great Compassion Bodhisattva
南無大悲觀世音菩薩
Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát – Namo Earth Treasury King Vow Bodhisattva
南無大願地藏王菩薩

TẢI XUỐNG TÔN ẢNH ĐÚNG PHÂN GIẢI
DOWNLOAD THE IMAGE ABOVE WITH FULL RESOLUTION  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *