Tam Thánh Tịnh Lưu Ly – Namo Pure Lapis Lazuli Land, Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata (2)

 photo 195158jin3v3sn3zvj3dzvcopy_zps6fd21fd2.jpg

NAM MÔ TỊNH LƯU LY THẾ GIỚI, DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI
NAMO LAPIS LAZULI LAND, MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA
南無藥師琉璃光如來

NAM MÔ NHẬT QUANG BIẾN CHIẾU BỒ TÁT
Namo Bodhisattva Sunlight Everywhere-Shining
南無日光徧照菩薩

NAM MÔ NGUYỆT QUANG BIẾN CHIẾU BỒ TÁT
Namo Bodhisattva Moonlight Everywhere-Shining
南無月光徧照菩薩

 photo 195158jin3v3sn3zvj3dzvcopy_zps11b8432d.png

NAM MÔ TỊNH LƯU LY THẾ GIỚI, DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI
NAMO LAPIS LAZULI LAND, MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA
南無藥師琉璃光如來

NAM MÔ NHẬT QUANG BIẾN CHIẾU BỒ TÁT
Namo Bodhisattva Sunlight Everywhere-Shining
南無日光徧照菩薩

NAM MÔ NGUYỆT QUANG BIẾN CHIẾU BỒ TÁT
Namo Bodhisattva Moonlight Everywhere-Shining
南無月光徧照菩薩

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *