Home / TRANH TƯỢNG PHẬT GIÁO | BUDDHISAT IMAGE / Mỗi tuần một ảnh | an image per week / [mỗi tuần một ảnh lần 6/one image per week – 6th] Tam Thánh Tịnh Lưu Ly – Namo Pure Lapis Lazuli Land, Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata (2)

[mỗi tuần một ảnh lần 6/one image per week – 6th] Tam Thánh Tịnh Lưu Ly – Namo Pure Lapis Lazuli Land, Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata (2)

 photo 195158jin3v3sn3zvj3dzvcopy_zps6fd21fd2.jpg

NAM MÔ TỊNH LƯU LY THẾ GIỚI, DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI
NAMO LAPIS LAZULI LAND, MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA
南無藥師琉璃光如來

NAM MÔ NHẬT QUANG BIẾN CHIẾU BỒ TÁT
Namo Bodhisattva Sunlight Everywhere-Shining
南無日光徧照菩薩

NAM MÔ NGUYỆT QUANG BIẾN CHIẾU BỒ TÁT
Namo Bodhisattva Moonlight Everywhere-Shining
南無月光徧照菩薩

 photo 195158jin3v3sn3zvj3dzvcopy_zps11b8432d.png

NAM MÔ TỊNH LƯU LY THẾ GIỚI, DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI
NAMO LAPIS LAZULI LAND, MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA
南無藥師琉璃光如來

NAM MÔ NHẬT QUANG BIẾN CHIẾU BỒ TÁT
Namo Bodhisattva Sunlight Everywhere-Shining
南無日光徧照菩薩

NAM MÔ NGUYỆT QUANG BIẾN CHIẾU BỒ TÁT
Namo Bodhisattva Moonlight Everywhere-Shining
南無月光徧照菩薩  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *