Home / TRANH TƯỢNG PHẬT GIÁO | BUDDHISAT IMAGE / Mỗi tuần một ảnh | an image per week / [Mỗi tuần một ảnh lần 7/one image per week – 7th] Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật 南無本師釋迦牟尼佛 Namo Sakyamuni Buddha

[Mỗi tuần một ảnh lần 7/one image per week – 7th] Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật 南無本師釋迦牟尼佛 Namo Sakyamuni Buddha

LẦN THỨ 7 – THÁNG 10/2014 – PL2558
7th – October 2014 – Buddhist calendar 2558

 photo PhatThichCa2copy_zps167b6051.png

南無本師釋迦牟尼佛
NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA – MUNI

.

 

.  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *