[Mỗi tuần một ảnh lần 7/one image per week – 7th] Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật 南無本師釋迦牟尼佛 Namo Sakyamuni Buddha

LẦN THỨ 7 – THÁNG 10/2014 – PL2558
7th – October 2014 – Buddhist calendar 2558

 photo PhatThichCa2copy_zps167b6051.png

南無本師釋迦牟尼佛
NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA – MUNI

.
 
.  • Leave a Comment