[Mỗi tuần một ảnh lần 8/one image per week – 8th] 南無淨琉璃世界 – 藥師琉璃光如來 Namo Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata Nam mô Tịnh Lưu Ly thế giới, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

 photo 200842764837403023copy_zps6477adfb.jpg

南無淨琉璃世界 – 藥師琉璃光如來
Namo Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata
Nam mô Tịnh Lưu Ly thế giới, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

 photo 200842764837403023copy2_zpsb1aacc91.jpg

南無淨琉璃世界 – 藥師琉璃光如來
Namo Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata
Nam mô Tịnh Lưu Ly thế giới, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai  • Leave a Comment