Home / TRANH TƯỢNG PHẬT GIÁO | BUDDHISAT IMAGE / Mỗi tuần một ảnh | an image per week / [Mỗi tuần một ảnh lần 8/one image per week – 8th] 南無淨琉璃世界 – 藥師琉璃光如來 Namo Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata Nam mô Tịnh Lưu Ly thế giới, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

[Mỗi tuần một ảnh lần 8/one image per week – 8th] 南無淨琉璃世界 – 藥師琉璃光如來 Namo Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata Nam mô Tịnh Lưu Ly thế giới, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

 photo 200842764837403023copy_zps6477adfb.jpg

南無淨琉璃世界 – 藥師琉璃光如來
Namo Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata
Nam mô Tịnh Lưu Ly thế giới, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

 photo 200842764837403023copy2_zpsb1aacc91.jpg

南無淨琉璃世界 – 藥師琉璃光如來
Namo Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata
Nam mô Tịnh Lưu Ly thế giới, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *