Home / TRANH TƯỢNG PHẬT GIÁO | BUDDHISAT IMAGE / Mỗi tuần một ảnh | an image per week / [Mỗi tuần một ảnh lần 9/one image per week – 9th] 三世佛 NAM MÔ QUÁ KHỨ – HIỆN TẠI – VỊ LAI CHƯ PHẬT ; NAMO THREE NOBLE BUDDHAS – NAMO BUDDHAS OF THREE GENERATIONS: PAST, PRESENT AND FUTURE

[Mỗi tuần một ảnh lần 9/one image per week – 9th] 三世佛 NAM MÔ QUÁ KHỨ – HIỆN TẠI – VỊ LAI CHƯ PHẬT ; NAMO THREE NOBLE BUDDHAS – NAMO BUDDHAS OF THREE GENERATIONS: PAST, PRESENT AND FUTURE

 photo TamThe1copy12_zpse4c84d31.png

三世佛

NAM MÔ QUÁ KHỨ – HIỆN TẠI – VỊ LAI CHƯ PHẬT

NAMO THREE NOBLE BUDDHAS – NAMO BUDDHAS OF THREE GENERATIONS: PAST, PRESENT AND FUTURE  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *