Địa Tạng Bồ tát – Namo Earth Treasury King Vow Bodhisattva – 南無大願地藏王菩薩

 photo DiaTangBotaten2_zpse4c4cc09.jpg

NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

Namo Earth Treasury King Vow Bodhisattva

南無南無大願地藏王菩薩

DOWNLOAD IMAGE WITH FULL RESOLUTION

 photo DiaTangBotatvi2_zpsc80e5c74.jpg

NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

Namo Earth Treasury King Vow Bodhisattva

南無南無大願地藏王菩薩

TẢI XUỐNG ẢNH ĐÚNG ĐỘ PHÂN GIẢI

 photo DiaTangBotaten_zpsba58fb95.jpg

NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

Namo Earth Treasury King Vow Bodhisattva

南無南無大願地藏王菩薩

DOWNLOAD IMAGE WITH FULL RESOLUTION

.
 photo DiaTangBotatvi_zpsb0a855ee.jpg

NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

Namo Earth Treasury King Vow Bodhisattva

南無南無大願地藏王菩薩

TẢI XUỐNG ẢNH ĐÚNG ĐỘ PHÂN GIẢI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *