Home / TRANH TƯỢNG PHẬT GIÁO | BUDDHISAT IMAGE / Mỗi tuần một ảnh | an image per week / [Mỗi tuần một ảnh/one image per week] Địa Tạng Bồ tát – Namo Earth Treasury King Vow Bodhisattva – 南無大願地藏王菩薩

[Mỗi tuần một ảnh/one image per week] Địa Tạng Bồ tát – Namo Earth Treasury King Vow Bodhisattva – 南無大願地藏王菩薩

 photo DiaTangBotaten2_zpse4c4cc09.jpg

NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

Namo Earth Treasury King Vow Bodhisattva

南無南無大願地藏王菩薩

DOWNLOAD IMAGE WITH FULL RESOLUTION

 photo DiaTangBotatvi2_zpsc80e5c74.jpg

NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

Namo Earth Treasury King Vow Bodhisattva

南無南無大願地藏王菩薩

TẢI XUỐNG ẢNH ĐÚNG ĐỘ PHÂN GIẢI

 photo DiaTangBotaten_zpsba58fb95.jpg

NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

Namo Earth Treasury King Vow Bodhisattva

南無南無大願地藏王菩薩

DOWNLOAD IMAGE WITH FULL RESOLUTION

.

 photo DiaTangBotatvi_zpsb0a855ee.jpg

NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

Namo Earth Treasury King Vow Bodhisattva

南無南無大願地藏王菩薩

TẢI XUỐNG ẢNH ĐÚNG ĐỘ PHÂN GIẢI  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *