[mỗi tuần một tôn ảnh] Chân dung Bồ Tát Quan Thế Âm


 photo namo84000.org-BotatQuanTheAm2_zpsglydf0l2.png

NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

Namo Great Compassion Avalokitesvara Bodhisattva  • Leave a Comment