Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai – phiên bản Đại lễ 3


 photo namo84000.org - PhatDuocSuLuuLyQuang-1.png
 photo namo84000.org - PhatDuocSuLuuLyQuang-2.png
 photo namo84000.org - PhatDuocSuLuuLyQuang-3.png

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *