[Film] Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo – Sakyamuni Buddha becomes enlightened under the Bodhi tree.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo – Sakyamuni Buddha becomes enlightened under the Bodhi tree.  • Leave a Comment