[mp3] KINH ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT (trọn bộ 13 phẩm được chia thành 11 băng)

NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

băng tụng được sưu tầm bởi NAMOYTS từ  nguồn trang nhà

http://phapamthuongchuyen.com/

click liên kết dưới đây để download

1

http://www.mediafire.com/?0h48jf00j6ezl9j

2

http://www.mediafire.com/?39j90e2bgv8b4yx

3

http://www.mediafire.com/?76f6isr71ik8wxb

4

http://www.mediafire.com/?3h4u0rmpzqvj4gz

5

http://www.mediafire.com/?5jcrhb8x3ipc0ws

6

http://www.mediafire.com/?p565ny4qn4ml886

7

http://www.mediafire.com/?azs33invvmf0ciz

8

http://www.mediafire.com/?t3cq0ctc82sxc49

9

http://www.mediafire.com/?nsfp624se8rwd2w

10

http://www.mediafire.com/?4f8hy9w12eu6uke

11

http://www.mediafire.com/?6b7da4fvcn49jrq

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

1 Comment on [mp3] KINH ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT (trọn bộ 13 phẩm được chia thành 11 băng)

  1. Lanh thay, lanh thay cong duc cho thi chu da upload len. Xin duoc hoan hi cong duc

Leave a comment

Your email address will not be published.


*