Mười thần chú Phật giáo thường tụng – Ten mantras for Daily Recitation

MỜI QUÝ VỊ ĐỌC BẢN TIẾNG VIỆT TẠI ĐÂY

01. As-You-Will Jewel Wheel King Dharani
NAMO BUDDHAYA, NAMO DHARMAYA, NAMO SANGHAYA. NAMO AVALOKITESVARAYA BODHISATTVAYA MAHASATTVAYA, MAHA KARUNIKAYA. TADYATHA: OM CHAKRA, VARTTI, CHINTAMANI, MAHA PADMA, RURU, TISTA, JVALA AKARSAYA, HUM, PHAT, SVAHA.

02. Disaster Eradicating Auspicious Spirit Mantra
NAMAH SAMANTA, BUDDHANAM, APRATIHATASA, SANANAM, TADYATHA: OM KHA KHA, KHAHI, KHAHI, HUM HUM, JVALA JVALA, PRAJVALA PRAJVALA, TISTA TISTA, SITIRI SITIRI, SPHATI SPHATI, SHANTIKA, SRIYE SVAHA.

03. Meritorious Virtue Jeweled Mountain Spirit Mantra
NAMO BUDDHAYA, NAMO DHARMAYA, NAMO SANGHAYA OM SIDDHI, HOH DHURU, SUDHURU, GARJA, GARBHA, SADHARI, PURNI, SVAHA.

04. Cundi Spirit Mantra
NAMO SAPTÀNÀM, SAMYAKSAMBUDDHÀYA, KOTINÀM TADYATHÀ: OM CALE CULE CUNDHE SVAHA.

05. The Resolute Light King Dharani of Holy Limitless Life
OM NAMO BHAGAVATE, APARAMITA, AJURJNÀNA, SUVINE, SCITA TEJA RÀJAYA, TATHÀGATÀYA, ARHATE, SAMYAKSAMBUDDHÀYA, OM SARVA SAMSKÀRA PARI’SUDDHA, DHARMATE, GAGANA, SAMUDGATE SVÀBHAVA, VISUDDHE, MAHÀ NAYA, PARIVERE, SVÀHÀ.

06. Medicine Master’s True Words for Anointing the Crown
NAMO BHAGAVATE BHAISAJAYA-GURU-VAIDURYA-PRABHA-RAJAYA TATHAGATAYA ARHATE SAMYAKSAMBUDDHAYA TADYATHA OM BHAISAJYE BHAISAJYE BHAISAJYA SAMUDGATE SVAHA

07. Guanyin’s Efficacious Response True Words
OM MANI PADME HÙM, MAHÀ JNÀNA, KETU SAVÀDA, KETU SÀNA, VIDHÀRIYA, SARVÀRTHA, PARISÀDHAYA, NÀPURNA, NÀPARI, UTTÀPANÀ, NAMAH LOKE’SVARÀYA, SVÀHÀ.

08. The True Words of Seven Buddhas for Eradicating Offenses
REPA REPATE, KUHA KUHATE, TRANITE, NIGALA RITE, VIMARITE, MAHA GATE, SANTIM KRITE, SVAHA.

09. Spirit Mantra for Rebirth in the Pure Land
NAMO AMITABHAYA TATHAGATAYA TADYATHA AMRITO-DBHAVE AMRITA-SIDDHAMBHAVE AMRTIA-VIKRANTA AMRTIA-VIKRANTA-GAMINE GAGANA KIRTA KARE SVAHA

10. Good Goddess Mantra
NAMO BUDDHÀYA, NAMO DHARMÀYA, NAMO SANGHÀYA. NAMO SRÌ MAHÀ DEVÀYA, TADYATHÀ, PARIPÙRNA, CALE, SAMANTA DARSANI, MAHÀ VIHARA GATE, SAMANTA, VIDHÀNA GATE, MAHÀ KARYA PATI, SUPARIPÙRE, SARVATHA, SAMANTA, SUPRATI, PÙRNA, AYANA, DHARMATE, MAHÀ VIBHASITE, MAHÀ MAITRE UPASAMHÌTE, HE ! TITHU, SAMGRHÌTE, SAMANTA ARTHA ANUPALANI.

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*