Download !Tải xuống Ebooks Tứ Bộ A Hàm định dạng PDF

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật 南無本師釋迦牟尼佛 Namo Sakyamuni Buddha

 photo PhatThichCa1_zpsc3789c93.png
 photo PhatThichCa2_zpseebb7d86.png
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
南無本師釋迦牟尼佛
Namo Sakyamuni Buddha

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *