Download !Tải xuống Ebooks Tứ Bộ A Hàm định dạng PDF

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật 南無本師釋迦牟尼佛 Namo Sakyamuni Buddha

 photo PhatThichCa_zpsdea38ff0.png

南無本師釋迦牟尼佛
NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA – MUNI

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *