Download !Tải xuống Ebooks Tứ Bộ A Hàm định dạng PDF

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật 南無本師釋迦牟尼佛 Namo Sakyamuni Buddha


南無本師釋迦牟尼佛
NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA – MUNI

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *