Ngài A-Nan-Đà – ānanda

I. Ý NGHĨA TÊN NGÀI – THE MEANING OF HIS NAME:

Tiếng Phạn A-Nan-Đà dịch là Khánh Hỷ có nghĩa là vui mừng vì:
1. Ngài sinh ra gặp ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo, ngày vui mừng nhất của nhân loại.

1. He was born on the date the Shakyamuni attained enlightenment, the happiest day for all human beings.

2. Ngài là con Hộc Phạn Vương, em vua Tịnh Phạn. Vua Hộc Phạn rất rộng lượng nhân từ, nên khi có con trai, cả nước cùng chung vui với nhà Vua. Ngài A-Nan-Đà thường dự những lần thuyết pháp của Phật. Ngài là em họ của Phật và là thị giả của Phật.

2. He was the son of King Hộc Phạn, the younger brother of king Suddhodana (Tịnh Phạn). Hộc Phạn is a very compassionate king. Therefore, everybody in the country celebrated when Prince A-Nan-Da was born. A-Nan-Da always attended the Buddha’s teaching sessions. He is a cousin of Buddha. He was personal attendant to the Buddha.

II. TIỀN THÂN CỦA NGÀI – HIS PAST LIFE:

Trong kinh Lăng Nghiêm có chép: ở một kiếp quá khứ, Ngài cùng đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm thiện hữu đồng phát tâm Bồ Đề, tu các phép hạnh. Nhưng Ngài quá chuộng đa văn, không chuyên hành đạo, còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì luôn luôn tinh-tấn tu hành. Do nhân duyên kiếp trước nên đời nay Ngài sanh vào dòng họ Thích, làm anh em thúc bá với đức Phật. Lúc 25 tuổi, Ngài xuất gia hầu hạ đức Phật và thọ trì chánh pháp.

In Lang Nghiem written: In past life, Ananda and Gautama Buddha were close friends. They practiced the good conduct. Ananda liked literature and did not spend much time in practicing while the Gautama was always practicing diligently. Ananda benefited from the past life by being born into the Thich family and became a cousin of the Gautama Buddha. He left home and was accepted into the Order at the age of 25.

III. CÔNG HẠNH CỦA NGÀI VÀ LÒNG QUY NGƯỠNG CỦA PHẬT TỬ – HIS SUCCESS AND THE ADMIRATION OF BUDDHISTS

1. Vì kiếp trước Ngài thiên trọng trau dồi trí huệ nên đời nay Ngài được trí huệ sáng suốt, hiểu nhớ cùng khắp. Ngài được tôn xưng là đa văn đệ nhất trong hàng đệ tử Phật.

1. Because he had tried very hard to enrich his wisdom in his past life, he was very intelligent in his present life. He was honored as the most intellectual person of all Buddha’s disciples.

2. Ngài có công lớn trong việc cầu xin đức Phật cho hàng phụ nữ xuất gia tu đạo. Cho nên trong kinh Niết Bàn, đức Phật dạy đến ngày 8 tháng chạp (ngày sinh nhật của Ngài) hàng nữ Phật tử phải tận tâm cúng dường đảnh lễ Ngài để kỷ niệm hồng ân ấy.

2. He was accredited with convincing Buddha to admit ladies into the Order as Bhikkhunis or female devotees. Therefore, in the Nirvana, Buddha said that on the 8th of December (Ananda’s birthday) the female Buddhists must always pay tribute to him.

3. Ngài là vị tổ thứ hai tiếp nối Ngài Ca Diếp; Ngài đứng hầu bên phải đức Phật.

3. He was the 2nd master after Kashtapa (Ca Diếp). He stood on the right side of Buddha.

4. Sau khi đức Phật diệt độ, trong kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất, Ngài vâng lệnh chúng Tăng, đọc lại những lời dạy của đức Phật mà Ngài đã được nghe và ghi nhớ.

4. In the 1st convention and council of the Shanga after Buddha’s death, the Buddhist scriptures were recorded due to his excellent memory of the Buddha’s sermons.

5. Trong các kinh chúng ta thường thấy câu “Như thị ngã văn” (tôi nghe như vầy) để đầu là biểu ý tất cả bộ kinh đều do Ngài nghe đức Phật thuyết giảng và chỉ đọc lại mong chánh pháp lưu thông, chứ không phải lời ước đoán sai lầm như kinh điển ngoại đạo.

5. In the beginning of every sutra, we always see the sentence “Như thị ngã văn (I heard like this)” in the beginning of a sentence, this means that the sutra was recorded from the memory of Ananda.

Công ơn đối với h ậu thế của Ngài lớn nhất là sự kết tập kinh điển. Ni chúng và hàng nữ Ph ật tử luôn nhớ ơn đức của Ngài trong việc xin đức Phật cho phái Nữ xuất gia. Tượng Ngài luôn đứng bên phải của đức Phật.

He is most remembered for his recitation of Buddha’s teachings. The Bhikkhunis always remember whatever he did. His statue is on the right side of Buddha.

Source: gdptvn-hoaky

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*