Ngài Ma-Ha Ca-Diếp – Mahakashyapa (Mahākāśyapa)

Tượng ngài Ma Ha Ca Diếp tại chùa Bái Đính - Mahākāśyapa statue at Bái Đính pagoda (Ninh Binh province, Viet Nam)

Tượng ngài Ma Ha Ca Diếp tại chùa Bái Đính – Mahākāśyapa statue at Bái Đính pagoda (Ninh Binh province, Viet Nam)

I. Ý NGHĨA TÊN NGÀI – THE MEANING OF HIS NAME:

Tiếng Phạn là Ma-Ha Ca Diếp, hay Ca-Diếp-Ba, dịch là Ẩm-Quang. Do công đức th ếp tượng trong một đời trước, thân Ngài được chói sáng sắc vàng, làm mờ các sắc khác, nên g ọi là Ẩm-Quang. Ngài là vị Tổ đầu tiên được đức Phật truyền y bát, nối truyền giáo pháp, nên cũng gọi Ngài là vị Tổ-sư thứ nhất.

Due to the merit of molding statues of Buddha in his past life, he had an immeasurable brightness that reflected from within. He was also a successor of Buddha.

II. THÂN THẾ CỦA NGÀI – HIS LIFE:

Ngài sanh ở n ước Ma-Kiệt-Đà, dòng Bà-la- môn, một chủng tộc có quyền thế ở Ấn Độ. Phụ thân Ngài là Ẩm-Trạch, mẫu thân là Hương-Chi. Ngài rất giàu, nhưng Ngài không tham nh ững sự sung sướng về vật chất dục vọng. Bị ép lập gia đình với một người đàn bà đẹp ở thành Tỳ-Xá-Lỵ . Ngài rất sung sướng được thấy vợ Ngài cũng đồng một niệm ly dục như Ngài, và hai người chung số ng nhưng thân tâm vẫn thanh tịnh. Sau hơn 12 năm, hai người đều đi tu. Ngài Ma -Ha Ca-Diếp thọ giáo làm đệ tử Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni.

He was born in Ma-Kiệt-Đà and belonged to the Brahmin (Bà-La-Môn) family – A very powerful race in India at the time. His father was Ẩm-Trạch and his mother was Hương-Chi. He was raised in a very wealthy family, but was not interested in the material world. He was forced by his parents to marry to a beautiful girl in Tỳ-Xá-Lỵ city. However, he was very happy to know that his wife also had the same living style. They lived together for more than 12 years in a life of purity. Thereafter, they both detached from the material world, and Ma-Ha Ca-Diếp became a disciple of Buddha.

III. CÔNG HẠ NH CỦA NGÀI VÀ LÒNG QUY NGƯỠNG CỦA PHẬT TỬ – HIS SUCCESS AND ADMIRATION OF THE BUDDHISTS

Ngài tu theo hạnh đầu-đà. Lúc già yếu, Ngài không những không th ối chuyển mà còn siêng tu bội phần hơn. Đức Ph ật tán thán khích lệ rằng: “Có hạnh đầu- đà, pháp ta mới trường tồn” ( Đầu đà nghĩa là phải rũ sự tham trước ba món: ăn, mặc, ngủ). Ngài đượ c tôn xưng là Đầu -đà đệ nhứt, thường đứng hầu bên tay trái Đức Phật.

He practiced a conduct called Đầu-đ à. His age did not hinder him from practicing this conduct. The Buddha encouraged him by saying that: “Having the Đầu-đà conduct will make our religion forever lasting”. (Đầu đà means to renounce the three worldly pleasures: eating, clothing and sleeping). He stood on the left side of Buddha representing the immaterialistic conduct of Buddhism.

Sau khi Đức Phật nhập Niết-Bàn, Ngài hội họp Tăng-chúng, gồm những vị đại đức thông hiểu kinh luật, tại nước Ma-kiệt-Đà, thành Vương-xá, núi Kỳ-xà-Quật để kết tập kinh, luật, luận. Hội nghị nầy là lần kết tập đầu tiên. Ngài là vị Tổ sư thứ nhất được Đức Phật truy ền y bát, cầm đầu Tăng chúng và truyền bá giáo pháp. Ngài lại t ượng trưng cho hạnh ly dục hoàn toàn của đạo Phật.

After Buddha entered the Nirvana, he summoned all the Sanghas at Vương-Xá city to recite the Buddha’s teachings. This was the first recital since Buddha entered Nirvana. He was the first disciple to be honored to receive the Buddha’s garb and bowl, and the responsibility of leading the Sanghas to propagating Buddhism.

Phật tử chúng ta luôn luôn ghi nhớ ân Ngài, bằng cách đảnh lễ tán thán Ngài, tu học truyền bá hành pháp và tập sống theo hạnh ly dục thanh tịnh của Ngài.

We, as Buddhists, always pay tribute to him by adoring, worshipping and living closely to his wishes.

Source: gdptvn-hoaky

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*