Nghi thức cầu xin Dược Sư Gia Hộ

Thất Phật Dược Sư Chú Luân
Thất Phật Dược Sư Chú Luân

Nam mô chư Phật thường trụ khắp mười phương

Nam mô Chính Pháp thường trụ khắp mười phương

Nam mô chư Tăng thường trụ khắp mười phương

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nam mô Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Công Đức Kinh

Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát

Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát

Nam mô Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nam mô Đắc Đại Thế Bồ Tát

Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát

Nam mô Bảo Đàn Hoa Bồ Tát

Nam mô Dược Vương Bồ Tát

Nam mô Dược Thượng Bồ Tát

Nam mô Di Lặc Bồ Tát

Nam mô mười hai Nguyện lớn biến hóa thành mười hai vị Đại Tướng Dược Xoa thống lãnh tám vạn bốn ngàn quyến thuộc Dược Xoa Hộ Pháp cứu độ chúng sinh

1_ Nguyện thứ nhất:
Nguyện Ta đời sau được Bồ Đề
Thân sáng rực rỡ chiếu Pháp Giới
Tướng tốt trang nghiêm thân Trượng Phu
Khiến các hữu tình không khác Ta
Nguyện xin Hoá Thần Kuṃbhīra cùng với bảy ngàn Dược Xoa quyến thuộc bảo hộ phương Tây Bắc chiếu độ hộ trì cho con (họ tên…) tránh được mọi tai nạn, bệnh tật, buồn rầu, đau khổ
Hãy độ trì cho con chuyển hoá được vận hạn xấu ác, biến thành sự an lành
Hãy độ trì cho con thường có được tài lộc
Xin hãy luôn luôn cứu độ hộ trì cho con
Con nguyện tinh tiến thực hành Chính Pháp lợi mình lợi người, đồng thành Phật Đạo
Namo bhaiṣaijya-guru-vaiḍurya prabha-rājāya
Oṃ_ Kuṃbhīra svāhā (3 lần)
2_ Nguyện thứ hai:
Nguyện Ta đời sau được Bồ Đề
Ánh sáng, Công Đức rất rộng lớn
Lưới lửa trang nghiêm hơn Nhật Nguyệt
Chúng sinh u minh đều mở sáng
Nguyện xin Hoá Thần Vajra cùng với bảy ngàn Dược Xoa quyến thuộc bảo hộ phương Tây Bắc chiếu độ hộ trì cho con (họ tên…) tránh được mọi tai nạn, bệnh tật, buồn rầu, đau khổ
Hãy độ trì cho con chuyển hoá được vận hạn xấu ác, biến thành sự an lành
Hãy độ trì cho con thường có được tài lộc
Xin hãy luôn luôn cứu độ hộ trì cho con
Con nguyện tinh tiến thực hành Chính Pháp lợi mình lợi người, đồng thành Phật Đạo
Namo bhaiṣaijya-guru-vaiḍurya prabha-rājāya
Oṃ_ Vajra svāhā (3 lần)
3_ Nguyện thứ ba:
Nguyện Ta đời sau được Bồ Đề
Trí Tuệ, phương tiện vô biên lượng
Vật cần thọ dụng đều không tận
Không để chúng sinh có thiếu thốn.
Nguyện xin Hoá Thần Mihira cùng với bảy ngàn Dược Xoa quyến thuộc bảo hộ phương Tây chiếu độ hộ trì cho con (họ tên…) tránh được mọi tai nạn, bệnh tật, buồn rầu, đau khổ
Hãy độ trì cho con chuyển hoá được vận hạn xấu ác, biến thành sự an lành
Hãy độ trì cho con thường có được tài lộc
Xin hãy luôn luôn cứu độ hộ trì cho con
Con nguyện tinh tiến thực hành Chính Pháp lợi mình lợi người, đồng thành Phật Đạo
Namo bhaiṣaijya-guru-vaiḍurya prabha-rājāya
Oṃ_ Mihira svāhā (3 lần)
4_ Nguyện thứ tư:
Nguyện Ta đời sau được Bồ Đề
Khiến các Tà Hạnh trụ Chính Đạo
Nếu người hành Thanh Văn, Độc Giác
Đều dùng Đại Thừa mà an lập
Nguyện xin Hoá Thần Andira cùng với bảy ngàn Dược Xoa quyến thuộc bảo hộ phương Tây Nam chiếu độ hộ trì cho con (họ tên…) tránh được mọi tai nạn, bệnh tật, buồn rầu, đau khổ
Hãy độ trì cho con chuyển hoá được vận hạn xấu ác, biến thành sự an lành
Hãy độ trì cho con thường có được tài lộc
Xin hãy luôn luôn cứu độ hộ trì cho con
Con nguyện tinh tiến thực hành Chính Pháp lợi mình lợi người, đồng thành Phật Đạo
Namo bhaiṣaijya-guru-vaiḍurya prabha-rājāya
Oṃ_ Andira svāhā (3 lần)
5_ Nguyện thứ năm:
Nguyện Ta đời sau được Bồ Đề
Vô biên hữu tình tu Phạm Hạnh
Đều khiến đầy đủ ba Tụ Giới
Giả sử có phạm, lại trong sạch
Nguyện xin Hoá Thần Majira cùng với bảy ngàn Dược Xoa quyến thuộc bảo hộ phương Tây Nam chiếu độ hộ trì cho con (họ tên…) tránh được mọi tai nạn, bệnh tật, buồn rầu, đau khổ
Hãy độ trì cho con chuyển hoá được vận hạn xấu ác, biến thành sự an lành
Hãy độ trì cho con thường có được tài lộc
Xin hãy luôn luôn cứu độ hộ trì cho con
Con nguyện tinh tiến thực hành Chính Pháp lợi mình lợi người, đồng thành Phật Đạo
Namo bhaiṣaijya-guru-vaiḍurya prabha-rājāya
Oṃ_ Majira svāhā (3 lần)
6_ Nguyện thứ sáu:
Nguyện Ta đời sau được Bồ Đề
Hữu tình thân kém, chẳng đủ Căn
Nghe tên Ta xong, đủ các căn
Đoan chính, thông tuệ, không bệnh khổ
Nguyện xin Hoá Thần Śandira cùng với bảy ngàn Dược Xoa quyến thuộc bảo hộ phương Nam chiếu độ hộ trì cho con (họ tên…) tránh được mọi tai nạn, bệnh tật, buồn rầu, đau khổ
Hãy độ trì cho con chuyển hoá được vận hạn xấu ác, biến thành sự an lành
Hãy độ trì cho con thường có được tài lộc
Xin hãy luôn luôn cứu độ hộ trì cho con
Con nguyện tinh tiến thực hành Chính Pháp lợi mình lợi người, đồng thành Phật Đạo
Namo bhaiṣaijya-guru-vaiḍurya prabha-rājāya
Oṃ_ Śandira svāhā (3 lần)
7_ Nguyện thứ bảy:
Nguyện Ta đời sau được Bồ Đề
Hữu tình: mọi bệnh, nghèo túng, khổ
Danh hiệu của Ta thoáng qua tai
Thân tâm an vui, đủ của cải
Nguyện xin Hoá Thần Indra cùng với bảy ngàn Dược Xoa quyến thuộc bảo hộ phương Đông Nam chiếu độ hộ trì cho con (họ tên…) tránh được mọi tai nạn, bệnh tật, buồn rầu, đau khổ
Hãy độ trì cho con chuyển hoá được vận hạn xấu ác, biến thành sự an lành
Hãy độ trì cho con thường có được tài lộc
Xin hãy luôn luôn cứu độ hộ trì cho con
Con nguyện tinh tiến thực hành Chính Pháp lợi mình lợi người, đồng thành Phật Đạo
Namo bhaiṣaijya-guru-vaiḍurya prabha-rājāya
Oṃ_ Indra svāhā (3 lần)
8_ Nguyện thứ tám:
Nguyện Ta đời sau được Bồ Đề
Người nữ bị trăm ác bức bách
Sinh tâm chán lìa, nghe tên Ta
Liền được chuyển thành thân Trượng Phu
Nguyện xin Hoá Thần Pajra cùng với bảy ngàn Dược Xoa quyến thuộc bảo hộ phương Đông Nam chiếu độ hộ trì cho con (họ tên…) tránh được mọi tai nạn, bệnh tật, buồn rầu, đau khổ
Hãy độ trì cho con chuyển hoá được vận hạn xấu ác, biến thành sự an lành
Hãy độ trì cho con thường có được tài lộc
Xin hãy luôn luôn cứu độ hộ trì cho con
Con nguyện tinh tiến thực hành Chính Pháp lợi mình lợi người, đồng thành Phật Đạo
Namo bhaiṣaijya-guru-vaiḍurya prabha-rājāya
Oṃ_ Pajra svāhā (3 lần)
9_ Nguyện thứ chín:
Nguyện Ta đời sau được Bồ Đề
Khiến các hữu tình thoát lưới Ma
Thoát khỏi rừng rậm của Ngoại Đạo
Chính Kiến tu tập Hạnh Bồ Tát
Nguyện xin Hoá Thần Makura cùng với bảy ngàn Dược Xoa quyến thuộc bảo hộ phương Đông chiếu độ hộ trì cho con (họ tên…) tránh được mọi tai nạn, bệnh tật, buồn rầu, đau khổ
Hãy độ trì cho con chuyển hoá được vận hạn xấu ác, biến thành sự an lành
Hãy độ trì cho con thường có được tài lộc
Xin hãy luôn luôn cứu độ hộ trì cho con
Con nguyện tinh tiến thực hành Chính Pháp lợi mình lợi người, đồng thành Phật Đạo
Namo bhaiṣaijya-guru-vaiḍurya prabha-rājāya
Oṃ_ Makura svāhā (3 lần)
10_ Nguyện thứ mười:
Nguyện Ta đời sau được Bồ Đề
Hữu tình bị phép vua gây khổ
Với tai nạn khác ép thân tâm
Dùng uy thần Ta đều giải thoát
Nguyện xin Hoá Thần Siṇḍura cùng với bảy ngàn Dược Xoa quyến thuộc bảo hộ phương Đông Bắc chiếu độ hộ trì cho con (họ tên…) tránh được mọi tai nạn, bệnh tật, buồn rầu, đau khổ
Hãy độ trì cho con chuyển hoá được vận hạn xấu ác, biến thành sự an lành
Hãy độ trì cho con thường có được tài lộc
Xin hãy luôn luôn cứu độ hộ trì cho con
Con nguyện tinh tiến thực hành Chính Pháp lợi mình lợi người, đồng thành Phật Đạo
Namo bhaiṣaijya-guru-vaiḍurya prabha-rājāya
Oṃ_ Siṇḍura svāhā (3 lần)
11_ Nguyện thứ mười một:
Nguyện Ta đời sau được Bồ Đề
Hữu tình đói khát nhân tạo nghiệp
Ta cho ăn uống, thân no đủ
Sau dùng Pháp Vị, an vui hết
Nguyện xin Hoá Thần Catura cùng với bảy ngàn Dược Xoa quyến thuộc bảo hộ phương Đông Bắc chiếu độ hộ trì cho con (họ tên…) tránh được mọi tai nạn, bệnh tật, buồn rầu, đau khổ
Hãy độ trì cho con chuyển hoá được vận hạn xấu ác, biến thành sự an lành
Hãy độ trì cho con thường có được tài lộc
Xin hãy luôn luôn cứu độ hộ trì cho con
Con nguyện tinh tiến thực hành Chính Pháp lợi mình lợi người, đồng thành Phật Đạo
Namo bhaiṣaijya-guru-vaiḍurya prabha-rājāya
Oṃ_ Catura svāhā (3 lần)
12_ Nguyện thứ mười hai:
Nguyện Ta đời sau được Bồ Đề
Hữu tình không chỗ dựa, nóng lạnh
Chuyên niệm tên Ta được quần áo
Vật trang nghiêm báu cũng đầy đủ
Nguyện xin Hoá Thần Vikarala cùng với bảy ngàn Dược Xoa quyến thuộc bảo hộ phương Bắc chiếu độ hộ trì cho con (họ tên…) tránh được mọi tai nạn, bệnh tật, buồn rầu, đau khổ
Hãy độ trì cho con chuyển hoá được vận hạn xấu ác, biến thành sự an lành
Hãy độ trì cho con thường có được tài lộc
Xin hãy luôn luôn cứu độ hộ trì cho con
Con nguyện tinh tiến thực hành Chính Pháp lợi mình lợi người, đồng thành Phật Đạo
Namo bhaiṣaijya-guru-vaiḍurya prabha-rājāya
Oṃ_ Vikarala svāhā (3 lần)
_Thập Nhị Dược Xoa Đại Kết Nguyện Thần Chú:
Mười hai Đại Tướng Dược Xoa
Hoằng dương Phật Pháp chan hòa khắp nơi
Lòng Từ Bi nguyện nên lời
Giải trừ khổ nạn muôn loài chúng sinh
Tùy theo ước nguyện hữu tình
Thảy đều viên mãn ứng linh hộ trì
Namo ratna-trayāya
Namo kuṃbjīra, vajra, mehira, andira, majira, śandira, indra, pajra, makura, siṇḍura, catura, vikarala
Namo bhaiṣaijya-guru-vaiḍurya prabha-rājāya
Tadyathā: Oṃ_ bhaiṣaijye bhaiṣaijye bhaiṣaijya-rāja, bhaiṣaijya-samudgata svāhā (49 lần)
_Tán:
Dược Sư Như Lai
Thế Giới Lưu Ly
Từ Bi Hỷ Xả đều tuỳ nghi
Chuyển Pháp độ quần mê
Cúi đầu lễ, Quy Y
Ước Nguyện mãn mong cầu
Dược Sư Phật
Dược Sư Phật
Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật
Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật (3 lần)
_Nguyện ngày an lành, đêm an lành
Trong hết thảy thời đều an lành
Nguyện xin Tam Bảo thương nhiếp thọ
Nguyện xin Thượng Sư thương nhiếp thọ
Nguyện xin Hộ Pháp thường ủng hộ
_Nguyện cho tất cả chúng sinh thường được an vui
Nguyện cho tất cả chúng sinh mau lìa khổ não
Nguyện cho tất cả chúng sinh sớm khởi Từ Bi
Nguyện cho tất cả chúng sinh đồng thành Phật Đạo
NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO (3 lần)
29/03/2013
Huyền Thanh kính ghi  • Leave a Comment