Nghi thức đơn giản trì chú Dược Sư


_Dược Sư Quán Đỉnh Chân Ngôn: (7 lần đến 108 lần)
NAMO BHAGAVATE BHAIṢAIJYA GURU VAIḌŪRYA PRABHĀ RĀJĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAKSAṂBUDDHĀYA TADYATHĀ BHAIṢAIJYE BHAIṢAIJYE BHAIṢAIJYA SAMUDGATE SVĀHĀ
Namo bhagawate Bhaishjaya guru vaidurya prabha rajaya tathagataya arhate samyaksam buddhaya teyatha om bekhajye bekhajye maha bekhajye bekhajye rajaya samudgate svaha
Nam mô Bạc-già-phạt-đế, bệ sát xả lụ-rô, thích lưu-li, bát lạt bà, hắt ra xà giã, đát tha yết đa gia, a ra hát đế, tam miệu tam bột đà gia, đát điệt tha. Án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế tóa ha.
_Giải Oan Chú: (3 lần)
Giải kết, giải kết, giải oan kết
Nghiệp chướng bao đời đều giải hết
Rửa sạch lòng Trần, phát Tâm thành kính
Nay trước Phật Đài cầu giải kết
Dược Sư Phật, Dược Sư Phật
Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật
Tùy Tâm Mãn Nguyện Dược Sư Phật
_Hồi Hướng, phát Nguyện:
Đệ Tử (họ tên là…) chân thành thọ trì Pháp Môn, nguyện đem Công Đức này, chí thành cầu thỉnh chư Phật Bồ Tát, Từ Bi nhiếp thọ, hộ niệm cho Đệ Tử (nói rõ việc cầu nguyện….)
_Cầu Nguyện:
Nương theo hào quang của Đức Phật, khiến cho Nghiệp Chướng của Đệ Tử được tiêu trừ, nhà cửa được bình an, mong cầu được như ý, tất cả đều viên mãn Nguyện tiêu ba chướng, các phiền não Nguyện được Trí Tuệ, biết chính đúng Nguyện khắp tội chướng đều tiêu trừ Đời đời thường hành Bồ Tát Đạo.

Trích Dược Sư Pháp Kinh – Huyền Thanh  • Leave a Comment