Nghi thức Tán Lễ Địa Tạng Bồ Tát Sám Nguyện

Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh_ Tập 74_ No.1486

NGHI THỨC TÁN LỄ ĐỊA TẠNG BỒ TÁT SÁM NGUYỆN

Hán văn: Đời Minh_ Bồ Tát Sa Di CỔ NGÔ TRÍ HÚC thuật

Việt dịch: HUYỀN THANH

[Hành Giả tịnh thân khẩu ý, đến trước Tôn Tượng, nên nhớ Ta với chúng sinh đã gom chứa mê lầm gây tạo tội lỗi, không có người cứu, không có chỗ quay về. Đại Sĩ hồng từ làm chỗ quy y, làm người cứu giúp. Lại nhớ Pháp Thân của Đại Sĩ với mười phương Tam Bảo, Thể thường tràn khắp không chỗ nào không có, cùng với Tâm Tính hiện nay của Ta, bình đẳng không có hai. Khởi sự tin hiểu sâu xa, như phụng khuôn mặt hiền từ (Từ Nhan), bày đầy đủ. Chắp tay, đứng thẳng, xướng rằng]
_ Tất cả cung kính, một lòng đỉnh lễ Tam Bảo thường trụ khắp mười phương
(Tổng một lễ xong, nghiêm trang cầm hương hoa, như Pháp cúng dường. Xướng rằng)
_ Nguyện mây hương hoa này Tràn khắp mười phương cõi Cúng dường tất cả Phật
Tôn Pháp, các Hiền Thánh Trong vô biên cõi Phật Nhận dùng làm việc Phật.
(Đến đây, ngừng xướng, đốt hương rải hoa. Chí Tâm tưởng rằng)
_Tất cả báu Phật, Pháp, Tăng. Thể thường tràn khắp, không chỗ nào không có. Nguyện khiến hương hoa này ngang đồng với Pháp Tính, xông ướp khắp tất cả cõi nước của chư Phật, thực hành việc Phật. Tất cả vật cúng khắp mười phương, không lúc nào không có.
Nay con nên đem hết thảy tất cả mọi loại hương hoa, chuỗi Anh Lạc, phướng, phan, lọng báu, các trân diệu điểm trang, mọi thứ âm nhạc, đèn sáng, đuốc lửa, thức ăn uống, quần áo, vật nằm nghỉ, thuốc thang …của mười phương cho đến tận hết thảy mọi loại vật cúng dường trang nghiêm của mười phương….nhớ tưởng, suy nghĩ cùng với khắp chúng sinh phụng hiến cúng dường. Trong tất cả Thế Giới có người tu cúng dườngthời nay con tùy vui. Nếu người chưa cúng dường, thời nguyện được mở lối, khiến tu cúng dường.
Lại nguyện cho thân của con mau hay đến khắp tất cả cõi nước, ở chỗ của mỗi một Phật Pháp Tăng, đều đem tất cả loại vật cúng dường trang nghiêm cùng với tất cả chúng sinh cầm giữ phụnh hiến, cúng dường Pháp Thân, Sắc Thân, Xá Lợi, Hình Tượng, Phù Đồ, Miếu Tháp, tất cả việc Phật của tất cả chư Phật. Cúng dường tất cả hết thảy Pháp Tạng với chỗ nói Pháp. Cúng dường tất cả chúng Hiền Thánh Tăng. Nguyện cùng với tất cả chúng sinh tu hành cúng dường như vậy xong, dần dần được thành tựu sáu Ba La Mật, bốn Tâm vô lương, biết sâu tất cả Pháp xưa nay vốn vắng lặng, không có sinh, không có diệt, một Vị bình đẳng, lìa niệm trong sạch, rốt ráo viên mãn.
(Tưởng xong, đứng dậy nói rằng)
Kinh Mật Giáo: https://kinhmatgiao.wordpress.com
_Cúng Dường xong. Tất cả cung kính (Một lễ xong. Tiếp lại chắp tay, Tán rằng)
_Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát dùng sức Thần Thông, hiện tượng Thanh Văn. Là kho tàng cất chứa các Công Đức vi diệu. Là nơi tuôn ra các trân bảo giải thoát. Là con mắt trong sáng của các Bồ Tát. Là lối đưa đến Niết Bàn, người dẫn đường của nhà buôn. Như viên ngọc Như Ý tuôn mưa mọi tài bảo, tùy theo chỗ mong cầu đều khiến cho đầy đủ. Chiếu soi người hành Thiện giống như mặt trời sáng. Chiếu soi cho kẻ bị lạc lối giống như cây đuốc sáng. Trừ sức nóng của phiền não giống như sự trong mát của mặt trăng. Vì người vượt qua sông mà làm cây cầu tốt. Vì đưa người đến bờ kia mà làm thuyền bè. Giáng phục các Ngoại Đạo như vua Sư Tử. Hàng phục các Thiên Ma như Đại Long Tượng. Hộ giúp các kẻ sợ hãi như người thân như bạn. Phòng bị các oán địch như hào như thành. Cứu các nguy nạn giống như cha mẹ. Che lấp sự hèn nhát giống như rừng rậm. Khiến cho các hữu tình chẳng hoại căn lành. Hiện cảnh giới màu nhiệm khiến cho chúng vui thích. Khuyên bảo hữu tình biết xấu hổ vươn lên cao. Người cầu Phước Tuệ khiến đủ trang nghiêm., hay không có công dụng mà chuyển bánh xe Đại Pháp. Công Đức thù thắng chẳng thể đo lường, tu lâu dài Đại Nguyện Đại Bi bền chắc, dũng mãnh tinh tiến vượt hơn các Bồ Tát. Ở trong khoảng một bữa ăn , chí tâm quy y, xưng tên, niệm tụng, lễ bái, cúng dường …hay khiến cho tất cả đều lìa lo khổ. Ước Nguyện đã mong cầu, mau được đầy đủ, an trí sinh về cõi Trời, Niết Bàn.
Cho nên nay con một lòng quy mệnh, đỉnh lễ
(Tán xong, lễ một lễ, đốt thêm hương đến kính. Xướng rằng)
_Một lòng đỉnh lễ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Như Lai
(Bái xuống, tưởng rằng:
Người lễ, nơi lễ, Tính rỗng lặng Cảm ứng, Đạo giao, khó nghĩ bàn
Con, Đạo Trường này như lưới ngọc (Đế Châu)
Bên trong hiện ảnh Thích Ca Như Lai Thân con, ảnh hiện trước Như Lai Đầu mặt nối chân, quy mệnh lễ.
Bên dưới đều dựa theo đây, chỉ sửa tên Phật)
_ Một lòng đỉnh lễ Quá Khứ Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai,
Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai.
_ Một lòng đỉnh lễ Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai, Thanh Tịnh Liên Hoa
Mục Như Lai
_ Một lòng đỉnh lễ Vô Biên Thân Như Lai, Bảo Tính Như Lai, Ba Đầu Ma
Thắng Như Lai, Sư Tử Hống Như Lai.
_ Một lòng đỉnh lễ Bảo Thắng Như Lai, Bảo Tướng Như Lai, Ca Sa Tràng
Như Lai, Đại Thông Sơn Vương Như Lai.
_ Một lòng đỉnh lễ Tịnh Nguyệt Phật, Sơn Vương Phật, Trí Thắng Phật,
Tịnh Minh Vương Phật, Trí Thành Tựu Phật, Vô Thượng Phật, Diệu Thanh Phật, Mãn Nguyệt Phật, Nguyệt Diện Phật, chư Phật Như Lai chẳng thể nói hết của nhóm như vậy.
_ Một lòng đỉnh lễ bảy Đức Phật Như Lai của nhóm Câu Lưu Tôn Phật, Tỳ Bà
Thi Phật
_ Một lòng đỉnh lễ năm mươi ba Đức Phật Như Lai của nhóm Phổ Quang Phật _ Một lòng đỉnh lễ Quá Khứ Căng Già Sa Đẳng chư Phật Như Lai.
_ Một lòng đỉnh lễ tất cả chư Phật Như Lai chẳng thể nói chẳng thể nói ở vô lượng Thế Giới từ mười phương tập hội tại cung Trời Đao Lợi.
_ Một lòng đỉnh lễ Vô Tướng Như Lai trong kiếp An Lạc tại Thế Giới Tịnh Trụ ở đời vị lai cùng với tất cả chư Phật Như Lai ba đời ở mười phương.
_ Một lòng đỉnh lễ hết thảy Sắc Thân, Xá Lợi, hình tượng, phù đồ, miếu tháp, tất cả việc Phật của tất cả chư Phật.
(Tưởng rằng:
Pháp Thân chư Phật như hư không Việc Hóa, trụ đời khó nghĩ bàn Con đều ảnh hiện trước việc Hóa Mỗi mỗi thảy đều quy mệnh lễ)
_ Một lòng đỉnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh, Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân Kinh, Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh với tất cả Pháp Tạng ba đời ở mười phương.
(Tổng ba lễ, tưởng rằng:
Chân Không Pháp Giới như hư không Pháp Bảo thường trụ khó nghĩ bàn Con đều ảnh hiện trước Pháp Bảo Không có gì chẳng quy mệnh lễ)
_ Một lòng đỉnh lễ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Tài Thủ Bồ Tát, Định Tự Tại
Vương Bồ Tát Ma Ha Tát
(Tưởng Kệ như Phật, chỉ sửa tên gọi của Bồ Tát. Bên dưới đều phỏng theo điều
này)
_ Một lòng đỉnh lễ Vô Tận Ý Bồ Tát, Giải Thoát Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát Ma
Ha Tát
_ Một lòng đỉnh lễ Phổ Quảng Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Hư Không Tạng
Bồ Tát Ma Ha Tát.
_ Một lòng đỉnh lễ Hảo Nghi Vấn Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Kim Cương Tạng Bồ
Tát, Kiên Tịnh Tín Bồ Tát Ma Ha Tát.
_ Một lòng đỉnh lễ tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát ba đời ở mười phương
_ Một lòng đỉnh lễ Tôn Giả Kiều Trần Na, Tôn Giả Ưu Ba Ly, Tôn Giả Mục Kiền Liên, tất cà Thanh Văn, Duyên Giác, Hiền Thánh Tăng
_ Một lòng đỉnh lễ Phân Thân của Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát đến tập hội tại cung Đao Lợi
_ Một lòng đỉnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát hiện tướng Thanh Văn trong Đại Tập Hội.
_ Một lòng đỉnh lễ Thiện An Úy nói Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát trong Kinh
Chiêm Sát
_ Một lòng đỉnh lễ Năng Phát Trí Định Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
_ Một lòng đỉnh lễ Nhập Cụ Túc Vô Biên Trí Định Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha
Tát.
_ Một lòng đỉnh lễ Nhập Cụ Túc Thanh Tịnh Trí Định Địa Tạng Bồ Tát Ma
Ha Tát
_ Một lòng đỉnh lễ Nhập Cụ Túc Tàm Quý Trí Định Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha
Tát
_ Một lòng đỉnh lễ Nhập Cụ Túc Chư Thừa Minh Định Địa Tạng Bồ Tát Ma
Ha Tát
_ Một lòng đỉnh lễ Nhập Vô Ưu Thần Thông Minh Định Địa Tạng Bồ Tát Ma
Ha Tát
_ Một lòng đỉnh lễ Nhập Cụ Túc Thắng Thông Minh Định Địa Tạng Bồ Tát
Ma Ha Tát
_ Một lòng đỉnh lễ Nhập Phổ Chiếu Chư Thế Gian Định Địa Tạng Bồ Tát Ma
Ha Tát
_ Một lòng đỉnh lễ Nhập Chư Phật Đăng Cự Minh Định Địa Tạng Bồ Tát Ma
Ha Tát
_ Một lòng đỉnh lễ Nhập Kim Cương Quang Định Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha
Tát
_ Một lòng đỉnh lễ Nhập Trí Lực Nan Tồi Phục Định Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha
Tát
_ Một lòng đỉnh lễ Nhập Điện Quang Minh Định Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát _ Một lòng đỉnh lễ Nhập Cụ Túc Thượng Diệu Vị Định Địa Tạng Bồ Tát Ma
Ha Tát
_ Một lòng đỉnh lễ Nhập Cụ Túc Thắng Tinh Khí Định Địa Tạng Bồ Tát Ma
Ha Tát
_ Một lòng đỉnh lễ Nhập Thượng Diệu Chư Tư Cụ Định Địa Tạng Bồ Tát Ma
Ha Tát
_ Một lòng đỉnh lễ Nhập Vô Tranh Trí Định Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
_ Một lòng đỉnh lễ Nhập Năng Dẫn Thắng Dũng Dược Định Địa Tạng Bồ Tát
Ma Ha Tát
_ Một lòng đỉnh lễ Nhập Cụ Túc Thế Lộ Quang Định Địa Tạng Bồ Tát Ma
Ha Tát
_ Một lòng đỉnh lễ Nhập Thiện Trụ Thắng Kim Cương Định Địa Tạng Bồ Tát
Ma Ha Tát
_ Một lòng đỉnh lễ Nhập Tăng Thượng Quán Thắng Tràng Định Địa Tạng
Bồ Tát Ma Ha Tát
_ Một lòng đỉnh lễ Nhập Cụ Túc Từ Bi Thanh Định Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha
Tát
_ Một lòng đỉnh lễ Dẫn Tập Chư Phước Đức Định Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha
Tát
_ Một lòng đỉnh lễ Nhập Hải Điện Quang Định Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
_ Một lòng đỉnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát hay vào Căng Già Sa Đẳng các Định như vậy để thành thục hữu tình
_ Một lòng đỉnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát dùng sức của các Định trừ kiếp nạn Đao Binh
_ Một lòng đỉnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát dùng sức của các Định trừ kiếp nạn bệnh tật
_ Một lòng đỉnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát dùng sức của các Định trừ kiếp nạn đói khát.
(Lễ xong, như lúc trước tưởng Kệ xong, lại tác Niệm này)
_Con với chúng sinh từ vô thủy thường bị ba Nghiệp, sáu căn, tội nặng ngăn che nên chẳng nhìn thấy Phật, chắng biết điều cốt yếu để thoát ra khỏi, chỉ thuận theo Sinh Tử, chẳng biết Lý màu nhiệm.
Nay con tuy biết. Do cùng với chúng sinh đồng bị tất cả tội nặng ngăn che. Nay con đối trước Đức Địa Tạng, trước mặt Phật mười phương khắp vì chúng sinh Quy Mệnh Sám Hối. Nguyện xin gia hộ, khiến cho tiêu diệt chướng ngại
(Tác niệm này xong, quỳ gối xướng rằng)
_Khắp vì tất cả chúng sinh trong Pháp Giới thảy đều đoạn trừ ba Chướng, Quy Mệnh Sám Hối
(Xướng xong, cúi năm vóc sát đất. Lại tác niệm này)
_Con cùng với chúng sinh từ vô thủy đến nay, do Ái Kiến cho nên:
Bên trong lo tính toán Ta Người (1) Bên ngoài tăng thêm bạn ác (2) Chẳng tùy vui với một mảy lông làm việc Thiện của người khác (3) Khắp ba Nghiệp chỉ rộng tạo mọi tội (4) Làm việc tuy chẳng bày khắp tâm rộng ác (5) Ngày đêm liên tục không có gián đoạn (6) Kiệng sợ, che dấu lỗi lầm chẳng muốn cho người biết (7) Chẳng sợ nẻo ác (8) Không có tủi thẹn, không có xấu hổ (9) Cho rằng không có Nhân Quả (10)
Cho nên ngày nay, vì tin sâu Nhân Quả (1) Sinh lòng coi trọng sự xấu hổ (2) Sinh tâm rất sợ hãi (3) Tỏ bày Sám Hối (4) Chặt đứt Tâm tương tục (5) Phát Tâm Bồ Đề, chặt đứt việc ác, tu việc Thiện (6) Siêng năng nhắc nhở ba Nghiệp, lật lại tội nặng xưa kia (7) Tùy vui với Hiền Thánh cho dù là một việc Thiện nhỏ như một sợi lông (8) Nhớ Phật mười phương có Phước Tuệ lớn, hay nhổ bỏ cứu giúp cho con với các chúng sinh, từ biển của hai sự chết đi đến bờ của ba Đức (9) Từ vô thủy đến nay, chẳng biết Bản Tính của các Pháp vốn rỗng lặng, rộng lạm mọi ác. Nay biết rỗng lặng, vì cầu Bồ Đề, vì chúng sinh cho nên rộng tu các điều Thiện, chặt đứt khắp mọi điều ác (10). Nguyện xin Đức Địa Tạng Từ Bi nhiếp thọ
(Tác niệm này xong, nên đứng dậy rồi quỳ gối xướng rằng)
_Chí Tâm Sám Hối. Con, Đệ Tử (họ tên là…) cùng với chúng sinh trong Pháp Giới, tự mê Pháp Tính, uốn mình chịu luân hồi, Vô Minh che lấp Tâm, chẳng biết điều cần yếu để thoát ra, ôm giữ sự thông minh ngạo mạn, tự thật ngu si. Nghe Pháp Đại Thừa, sai lầm sinh Không Giải cho rằng không có Nhân Quả, đoạn diệt căn lành, xa lìa Chính Tín, xa lìa Chính Nguyện, lìa niềm vui của Chính ý cùng với Chính Kiến. Xa lìa Thiện Tri Thức, nơi chốn tốt, thời tốt. Xa lìa Tịnh Giới, Chính Định, Chính Tuệ. Tùy đuổi theo bạn ác,, khởi các Tà Kiến, gây tạo vô lượng nghiệp nặng của thân khẩu ý.
Hoặc lại hủy báng Chính Pháp của Đại Thừa, hoặc hủy báng Pháp của Độc Giác Thừa, hoặc lại hủy báng Pháp của Thanh Văn Thừa; ngăn cản, gây khó khăn, dấu mất, chẳng cho lưu bày.
Hoặc lại đối với các Phật Tử ấy, hoặc là Pháp Khí, hoặc chẳng phải Pháp Khí, đủ Giới, phá Giới, bên dưới đến không có Giới, khoác mảnh áo Cà Sa, cạo bỏ râu tóc …phần lớn hành phẫn hận, mắng chửi, xỉ nhục, quở trách châm chọc, chê bai, dấu điều Thiện khen điều ác. Dùng lời thô ác chế phục bức hiếp, cầm gậy đánh đập gây tổn thương, cướp đoạt y bát, cướp đoạt vật dụng sinh sống riêng tư, dứt hết thước ăn uống của người ấy. thoái lui khiến quay về đời (hoàn tục), cởi bỏ áo Cà Sa, dùng gông cùm cột trói, giam cầm trong lao ngục, khinh mạn xúc phạm gây phiền não khiến chẳng cho an vui. Cướp Tốt Đổ Ba (Stùpa:tháp nhiều tầng) với vật của Tăng Kỳ. Làm mười điều ác, năm tội Nghịch cho đến Nhất Xiển Đề (Icchantika). Nương theo Nghiệp Duyên
này, ở vô lượng kiếp, rơi vào các nẻo ác, bị trải qua ba đường, chịu mọi thứ khổ, đau đớn khó nói hết.
Giả sử được gặp thẳng chư Phật với Đại Bồ Tát, gần gũi nương theo cúng dường, tỏ bày hối lỗi trừ bỏ. Lại thay đổi, hộ trì vô lượng Đạo Pháp, tu học vô lượng Khổ Hạnh khó hành. Do Nghiệp Chướng ấy có dư sót chưa dứt hết, khiến cho nhóm chúng con chưa thể chứng được Niết Bàn an vui, chưa thể chứng được Công Đức thù thắng của Môn Tam Ma Địa.
Nay hướng về Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát với chư Phật Thế Tôn, phát Tâm Đại Thừa, hoằng dương Giáo Pháp của Như Lai, để khiến cho điều này độ hóa Chủng Tính của Tam Bảo, Uy Đức rực rỡ, trụ đời lâu dài. Vì muốn tồi diệt phiền não bền chắc của tất cả chúng sinh khiến cho không còn dư sót. Cùng với chúng sinh lại biết xấu hổ sâu xa, tỏ bày Sám Hối, cầu đều tiêu trừ.
Nguyện xin các Đại Từ Tôn ở mười phương với Địa Tạng Đại Sĩ xót thương che giúp, cứu giúp chúng con khiến cho tội chướng này đều được trừ diệt, vĩnh viễn chẳng thọ nhận quả khổ trong nẻo ác nữa.
Ngày nay, chúng con đối trước Đức Thế Tôn cùng với Đại Sĩ, đem Tâm chí thành, phát Thệ Nguyện chân thật: “Từ nay trở đi cho đến Bồ Đề, nguyện thường chẳng gặp Duyên ác như vậy, quyết định chẳng gây tạo tội nặng như thế, rốt ráo chẳng hủy báng Chính Pháp của chư Phật, cũng chẳng xúc phạm gây phiền não cho các người xuất gia, đều chẳng đốt hoại con mắt Pháp của chúng sinh, cũng chẳng đoạn diệt Chủng Tính của Tam Bảo”
Nguyện xin Đức Thế Tôn cùng với Đại Sĩ nhiếp thọ chứng biết Thệ Nguyện đã phát, khiến cho chúng con sớm thành mười Pháp với thành mười Luân, đắc được Pháp Nhẫn của nẻo Pháp không có tội. Đối với Pháp của ba Thừa hoặc người của ba Thừa với Phi Pháp Khí…được sự không có lầm lỗi. Đối với Pháp Đại Thừa, thăng tiến không chuyển, thường được tăng trưởng Tuệ lanh lợi Phước thù thắng. Đối với tất cả Định, các Đà La Ni, các Nhẫn, các Địa mau được tự tại. Thường được gặp thẳng các Thiện Tri Thức, thường được chẳng lìa luôn gặp tất cả Phật với các Đệ Tử Bồ Tát Thanh Văn. Chẳng lìa việc được nghe Phật, chẳng lìa luôn gần gũi cúng dường chúng Tăng. Đối với các căn lành, thường hay tinh tiến, không có Tâm chán ghét Hạnh Nguyện Bồ Đề. Điều ác đã gây tạo trước kia đều được tồi hoại tan hết, mau hay chứng được Vô Thượng Pháp Luân, phương tiện khéo léo thành thục chúng sinh đều khiến cho đắc được lợi ích an vui
(Hoặc nói một lần, hoặc nói ba lần. Đứng dậy, xướng rằng)
_Sám Hối, Phát Nguyện xong. Quy mệnh đỉnh lễ Tam Bảo
(Một lễ xong, đứng dậy, ngay thẳng thân, vận tưởng tất cả Tam Bảo đầy hư không, ngồi yên trên Tòa Pháp, mỗi mỗi quay thân lại, như Pháp nhiễu quanh. Thân này như bóng ảnh, âm thanh như tiếng dội vọng lạ, khắp cả mười phương, bên trên cúng Tam Bảo, bên dưới nhắc nhở Quần Linh, đừng để Tâm tán loạn. Hòa nhã xướng rằng)
_ Nam mô thập phương Phật Nam mô thập phương Pháp Nam mô thập phương Tăng
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh Nam mô Đại Thừa Đại Tập Thập Luân Kinh
Nam mô Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh
Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
(Hoặc xưng ba lần, hoặc xưng bảy lần, nhiễu quanh xong rồi, quay thân lại đến trước Tòa Pháp, đứng ngay ngắn, chí tâm xướng rằng)
_ Tự quy y Phật
Xin nguyện chúng sinh Thể giải Đạo lớn
Phát Tâm vô thượng _ Tự quy y Pháp
Xin nguyện chúng sinh Vào sâu Kinh Tạng Trí Tuệ như biển
_ Tự quy y Tăng
Xin nguyện chúng sinh Thống lý Đại Chúng Tất cả không ngại
_Kính lễ (Hoà nam:Vandana) chúng Thánh
(Thưa hỏi xong, tiếp đến Tịnh Thất. Hoặc niệm tên của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc trì Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn, hoặc quán Pháp Thân bình đẳng của Đại Sĩ, hoặc chỉ tác hai loại Quán Đạo của nhóm Tâm Thức, chỉ tin tưởng, chỉ dốc lòng. Liền hay diệt chướng, ắt chứng Pháp Nhẫn vậy)
_Hết_
29/09/2010  • Leave a Comment