Nghi thức trì tụng Pháp Dược Sư

NGHI THỨC TRÌ TỤNG PHÁP DƯỢC SƯ
Huyền Thanh kính ghi

Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn :
OM RAM ( 3 lần )
Chú đốt hương :
Khói hương tạo hình thể
Thông suốt cả ba cõi
Năm Uẩn đều thanh tịnh
Ba Độc tự lặng yên
OM_ ĐẠC MA ĐA TU_ A NU GA TA_ SỜ-VA HA ( 3 lần )
Tác lễ phương tiện Chân Ngôn :
Đệ tử họ tên là….
Cúi đầu quy mệnh lễ
Khắp hư không Pháp Giới
Chư Như Lai mười phương
Giáo Tổng Trì Du Già
Các chúng Đại Bồ Tát
Và lễ Tâm Bồ Đề
Hay mãn nhóm Phước Trí
Khiến được Vô Thượng Giác
Con xin cúi đầu lễ
OM_ SẠC VA TA THA GA TA CA GIA, VẮC CHÍT TA
VẮC RA_ VAN ĐA NĂM, CA RA _ U MI ( 3 lần )
Nam mô Quá khứ THANH LONG Như Lai ( 1 lạy )
Nam mô Quá khứ LƯU LY TRANG NGHIÊM Như Lai ( 1 lạy )
Nam mô THIỆN DANH XƯNG CÁT TƯỜNG Như Lai ( 1 lạy )
Nam mô KIM SẮC BẢO QUANG DIỆU HẠNH THÀNH TỰU
Như Lai ( 1 lạy )
Nam mô VÔ ƯU TỐI THẮNG CÁT TƯỜNG Như Lai ( 1 lạy )
1
Nam mô PHÁP HẢI LÔI ÂM Như Lai ( 1 lạy )
Nam mô BẢO NGUYỆT TRÍ NGHIÊM QUANG ÂM TỰ TẠI
VƯƠNG Như Lai ( 1 lạy )
Nam mô PHÁP HẢI THẮNG HUỆ DU HÝ THẦN THÔNG Như
Lai ( 1 lạy )
Nam mô DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG Như Lai ( 1 lạy )
Nam mô VÔ NĂNG THẮNG như Lai ( 1 lạy )
Nam mô NHẬT QUANG BIẾN CHIẾU Bồ Tát ( 1 lạy )
Nam mô NGUYỆT QUANG BIẾN CHIẾU Bồ Tát ( 1 lạy )
Nam mô MẠN THÙ THẤT LỢI Bồ Tát ( 1 lạy )
Nam mô QUÁN THẾ ÂM Bồ Tát (1 lạy)
Nam mô ĐẮC ĐẠI THẾ Bồ Tát ( 1 lạy )
Nam mô VÔ TẬN Ý Bồ Tát ( 1 lạy )
Nam mô BẢO ĐÀN HOA Bồ Tát ( 1 lạy )
Nam mô DƯỢC VƯƠNG Bồ Tát ( 1 lạy )
Nam mô DƯỢC THƯỢNG Bồ Tát ( 1 lạy )
Nam mô DI LẶC Bồ Tát ( 1 lạy )
Nam mô CỰC Ý DƯỢC XOA Đại Tướng ( 1 lạy )
Nam mô KIM CƯƠNG DƯỢC XOA Đại Tướng ( 1 lạy )
Nam mô CHẤP NGHIÊM DƯỢC XOA Đại Tướng ( 1 lạy )
Nam mô CHẤP TINH DƯỢC XOA Đại Tướng ( 1 lạy )
Nam mô CHẤP PHONG DƯỢC XOA Đại Tướng ( 1 lạy )
Nam mô CƯ XỬ DƯỢC XOA Đại Tướng ( 1 lạy )
Nam mô CHẤP LỰC DƯỢC XOA Đại Tướng ( 1 lạy )
Nam mô CHẤP ẨM DƯỢC XOA Đại Tướng ( 1 lạy )
Nam mô CHẤP NGÔN DƯỢC XOA Đại Tướng ( 1 lạy )
Nam mô CHẤP TƯỞNG DƯỢC XOA Đại Tướng ( 1 lạy )
Nam mô CHẤP ĐỘNG DƯỢC XOA Đại Tướng ( 1 lạy )
Nam mô VIÊN TÁC Ý DƯỢC XOA Đại Tướng ( 1 lạy )
Nam mô 84000 Dược Xoa quyến thuộc của 12 Dược Xoa Đại
Tướng ( 1 lạy )
Nam mô thập phương thường trụ chư vị Hộ Pháp ( 1 lạy )
2
Phổ Cúng Dường Chân Ngôn ( hành giả vận tâm cúng dường )
Đệ tử họ tên là …
Tất cả cõi mười phương
Có bao thứ cúng dường
Hoa, man, đèn, hương xoa
Ẩm thực, phướng, phan, lọng
Con thành tâm dâng hiến
Chư Phật, Đại Bồ Tát
Với các Đẳng Thánh Hiền
Nay con chí tâm lễ
OM_ A MÔ GA PU GIA _ MA NI, PÁT MA, VẮC RÊ, TA
THA GA TA VI LÔ KI TÊ_ SA MĂN TÁ PỜ-RA SA NA _ HÙM
(3 lần )
Kết Giới Chân Ngôn :
Cúi lạy THÙ KẾT ĐẠI HOA XỈ
LỰC SĨ MẬT TÍCH , ĐẠI LUÂN VƯƠNG
Ô SÔ SA MA, BẤT ĐỘNG TÔN
HỎA ĐẦU , KẾT GIỚI QUÂN TRÀ LỢI
Hoặc giận, hoặc cười, tác phẫn nộ
Dời non lấp biển trong chớp mắt
Giáng phục chúng La sát , tâm ác
Nghe nói Chân Ngôn đều sợ hãi
Tồi hoại mười ác, độ hàm linh
Vào biển Công Đức của Như Lai
Ủng hộ đệ tử, người trì tụng
Phát tâm khuyến thỉnh, ứng âm thanh
Nguyện Đại Kim Cương chúng thanh tịnh
Cầm chày Kim Cương tự hộ thân
Nơi Đạo Trường này, chốn lễ niệm
Vây khắp chung quanh để Kết Giới
NA MẮC SỜ-TỜ-RI GIA ĐỜ-VI KA NĂM_ SẠC VA TA
THA GA TA NĂM_ ĂM_ VI RA DI, VI RA DI_ MA HA CHẮC
KỜ-RA VA DI-RI_ SA TA, SA TA_ SA RA TÊ, SA RA TÊ_ TỜ-RA
3
DI, TỜ-RA DI_ VI ĐA MA TI_ SĂM ,PHĂM GIA NI_ TỜ-RA MA
TI, SÍT ĐI_ A GỜ-RI DÊ TỜ-RĂM_ SỜ-VA HA ( 3 lần )
Sám Hối phương tiện Chân Ngôn :
Quy mệnh mười phương Chính Đẳng Giác
Diệu Pháp tối thắng, chúng Bồ Đề
Dùng nghiệp thanh tịnh thân khẩu ý
Ân cần chắp tay cung kính lễ
Vô thủy luân hồi trong các cõi
Nghiệp thân khẩu ý phát sinh tội
Như Phật Bồ Tát đã sám hối
Nay con trần sám cũng như vậy
OM_ SẠC VA PA PA, SỜ-PHẠT_ ĐA HA NA, VA DI-RA
GIA_ SỜ-VA HA (3 lần)
Tùy Hỷ phương tiện Chân Ngôn :
Nay con phát Tâm hoan hỷ sâu
Tùy hỷ tất cả nhóm Phước Trí
Trong hạnh nguyện chư Phật Bồ Tát
Ba nghiệp Kim Cương, nơi sinh Phước
Duyên Giác, Thanh Văn với Hữu Tình
Thiện căn gom chứa, tùy hỷ hết
OM_ SẠC VA TA THA GA TA, PU NỊ-GIA, GIỜ-NHA NA_ A
NU MU ĐA NA, PU GIA , MÊ GA, SA MU ĐỜ-RA, SỜ-PHA RA
NA, SA MA DÊ_ HÙM ( 3 lần )
Khuyến Thỉnh phương tiện Chân Ngôn :
Tất cả THẾ ĐĂNG ngồi Đạo Trường
Hé mở mắt Giác soi ba cõi
Nay con qùy gối xin khuyến thỉnh
Chuyển bánh xe Diệu Pháp Vô Thượng
Hết thảy Như Lai, Chủ Tam Giới
Đấng vào Vô Dư Bát Niết Bàn
Con đều khuyến thỉnh xin trụ lâu
4
Chẳng bỏ Bi Nguyện cứu Thế Gian
OM_ SẠC VA TA THA GA TA, A ĐỜ-ĐÊ SA NA, PU GIA,
MÊ GA, SA MU ĐỜ-RA, SỜ-PHA RA NA, SA MA DÊ_ HÙM(3 lần)
Hồi Hướng phương tiện Chân Ngôn :
Phước : Sám Hối, Tùy Hỷ, Khuyến Thỉnh
Nguyện con chẳng mất Tâm Bồ Đề
Trong Diệu Chúng của chư Phật Bồ Tát
Thường làm Bạn lành chẳng chán bỏ
Xa lìa tám nạn, sinh vô nạn
Túc mệnh, Túc Trí, trang nghiêm thân
Mau lìa ngu mê, đủ Bi Trí
Đều hay mãn túc Ba La Mật
Giàu có an vui, sinh Thắng Tộc
Quyến thuộc đông đầy luôn lớn mạnh
Bốn Vô Ngại Biện, mười Tự Tại
Sáu Thâng, các Thiền đều viên mãn
Như KIM CƯƠNG TRÀNG với PHỔ HIỀN
Nguyện tán hồi hướng cũng như vậy
OM_ SẠC VA THA THA GA TA, NI RỜ-GIA TA NA, PU
GIA, MÊ GA, SA MU ĐỜ-RA, SỜ-PHA RA NA, SA MA DÊ_ HÙM
( 3 lần )
Nay con thọ trì Pháp DƯỢC SƯ
Nguyện xin Tam Bảo thương nhiếp thọ
Nguyện xin Thượng Sư thương nhiếp thọ
Nguyện chư Hộ Pháp thường ủng hộ
OM_ SẠC VA TA THA GA TA, A PHI SĂM BÔ ĐI, ĐỜ-RẬT
ĐA, VA DI-RA, TI SỜ-TẠ ( 3 lần )
Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn :
Tự Tính của con vốn thanh tịnh
Như Tự Tính thanh tịnh của các Pháp
OM_ SỜ-VA PHA VA, SÚT ĐA_ SẠC VA ĐẠC MA, SỜ-VA
PHA VA, SÚT ĐA_ U HAM ( 3 lần )
5
Phật Mẫu Phật Nhãn Chân Ngôn;
Hỡi Phật Mẫu Phật Nhãn !
Xin Ngài hãy giữ gìn lời thề của mình
Xin Phật Mẫu Phât Nhãn hãy trú ngụ nơi con
Làm cho con được kiên cố vững chắc
Giúp cho con hoàn thành mọi nguyện cầu
Thúc đầy con tăng trưởng Trí Tuệ thanh tịnh với Tâm Đại Bi mà
thành tựu tất cả
Đồng thời làm cho Tâm của con được tinh khiết trong mọi hành
động
HÙM, HA, HA, HA, HA, HỐC
Xin Đức Thế Tôn, tất cả Như Lai Phật Nhãn đừng bỏ rơi con !
Hãy giúp con phát sinh được con mắt của Phật
Đừng để con phân cách với Đấng Phật Mẫu Phật Nhãn
Ngõ hầu thành tựu Đại Nguyện Hữu Tình
ẮC_ GẮC !
NA MÔ PHA GA VA TÊ U SỜ-NI SÁ GIA_ OM_ RU RU SỜ-
PHU RU, DI-VA LA, TI SỜ-TẠ , SÍT ĐA, LÔ CHA NI_ SẠC VA, A
RỜ-THA, SA ĐA NI_ SỜ-VA HA ( 3 lần )
Thọ lực gia trì :
OM_ PHA GA VA TÊ , PHAI SAI DI-Á, GU RU, VAI ĐU RI-
GIA, PỜ-RA PHA RA GIA GIÁ, TA THA GA TA GIA_ A ĐI SỜ-
TẠ , SỜ-VA MĂM_ HÙM ( 3 lần )
Nam mô Dược Sư Quán Đỉnh Quang diệt trừ nhất thiết chúng
sinh nghiệp chướng bệnh khổ Đà la Ni ( 3 lần )
NA MÔ PHA GA VA TÊ, PHAI SAI DI-Á, GU RU, VAI ĐU
RI-GIA , PỜ-RA PHA RA GIA GIÁ, TA THA GA TA GIA, A RỜ-
HA TÊ, SAM GIẮC SAM BÚT ĐA GIA
TA ĐI-GIA THA : OM_ PHAI SAI DI-Ế, PHAI SAI DI-Ế,
PHAI SAI DI-Á, SA MU ĐỜ-GA TÊ_ SỜ-VA HA ( 49 lần )
Dược Sư Tâm Chân Ngôn :
6
Hào quang tỏa sáng trùng trùng
Đan như mạng lưới chiếu cùng mười phương
Dược Sư Phật, Đại Y Vương
Tiêu Tai Diên Thọ Cát Tường Thế Tôn
Quang Minh quán Đỉnh Chân Ngôn
Mười hai nguyện lớn Pháp Môn nhiệm mầu
Vời vợi công đức rộng sâu
Nghe danh trì tụng sở cầu đều thông
Chúng con nay dốc một lòng
Quy y đỉnh lễ ngưỡng trông ơn Ngài
Nguyện con cùng khắp mọi loài
Đồng nương Nguyện Lực như Lai nhiệm mầu
Thoát vòng sinh tử khổ đau
Đến nơi giải thoát đồng vào Chân Như
OM_ HU RU, HU RU_ CHĂN ĐA RI, MA TĂNG GHI_ SỜ-
VA HA ( 108 lần )
Kết Hộ Tán :
NA MÔ SẠC VA BÚT ĐA NĂM, SẠC VA DI NA KA RU
NA, A TỜ-MA KA, A HA RA, TU MÊ_ GU RU, VAI ĐU RI-GIA,
DI-VA LA, TA THA GA TA GIA_ NA MA SỜ-KỜ-RẬT TOA
( 7 lần )
Thập nhị Dược Xoa Đại Tướng Kết Nguyện Thần Chú :
Mười hai Đại Tướng Dược Xoa
Hoằng dương Phật Pháp chan hòa khắp nơi
Lòng Từ Bi nguyện nên lời
Giải trừ khổ nạn muôn loài chúng sinh
Tùy theo ước nguyện Hữu Tình
Thảy đều viên mãn ứng linh hộ trì
NA MÔ RÁT NA TỜ-RA GIA GIA
NA MÔ : KUM PHI RA, VA DI-RA, MÊ HI RA, AN ĐI RA,
MA DI RA, SĂN ĐI RA, IN ĐỜ-RA, PA DI-RA, MA KU RA, SIN ĐU
RA, CHA TU RA, VI KA RA LA
7
NA MÔ PHAI SAI DI-Á, GU RU, VAI ĐU RI-GIA, PỜ-RA
PHA RA GIA GIÁ
TA ĐI-GIA THA: OM_ PHAI SAI DI-Ế, PHAI SAI DI-Ế,
PHAI SAI DI-Á_ SA MU ĐỜ-GA TÊ_ SỜ-VA HA ( 7 lần )
Văn Thù Bát Tự Đại Uy Đức Đà La Ni :
OM_ ẮC VI RA _ HÙM_ KHA CHA RẮC ( 7 lần )
Giải oan kết :
Giải kết, giải kết, giải oan kết
Nghiệp chướng bao đời đều giải hết
Rửa sạch lòng Trần, phát Tâm thành kính
Nay trước Phật Đài cầu giải kết
Dược Sư Phật, Dược Sư Phật
Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật
Tùy Tâm Mãn Nguyện Dược Sư Phật
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG NHƯ LAI
(108 lần )
Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời thường an lành
Trong tất cả thời thương an lành
Nguyện chư Thượng Sư thương nhiếp thọ
Nguyện xin Tam Bảo thương nhiếp thọ
Nguyện chư Hộ Pháp thường ủng hộ
Nhị Dược Xoa Đại Tướng ủng hộ chú :
HÙM_ A KU, MẮC KU, TỜ-RA KU, MA MA KU, RÔ HA
HÊ_ MA RA PU CHU RÊ, PU RÊ _ SỜ-VA HA ( 7 lần )
Hồi Hướng :
_ Nguyện đem công đức này, hồi hướng cho tất cả. Cầu cho Cửu
Huyền Thất Tổ, cha mẹ muôn đời, hương linh đã khuất đều được nương
nhờ theo Phật Lực tiếp dẫn về cõi Tịnh Độ
8
_ Nguyện cho toàn thể gia quyến : già, trẻ, lớn, nhỏ trong đời hiện
tại đều được tăng Phước Thọ. Xa lìa mọi bệnh tật, tai ương. Dứt trừ mọi
duyên ác. Mau chóng đạt Chính Kiến
_ Nguyện cho tất cả chúng sinh thường được an vui
Nguyện cho tất cả chúng sinh mau lìa khổ não
Nguyện cho tất cả chúng sinh sớm khởi Từ Bi
Nguyện cho tất cả chúng sinh đều thành Phật Đạo
Tăng Đức Hạnh Chân Ngôn :
OM_ SĂM PHA RA, SĂM PHA RA_ VI MA NÁ, KỜ-SA RA_
MA HA VẮC RA_ HÙM
OM_ SỜ-MA RA, SỜ-MA RA_ VI MA NÁ, KỜ-SA RA_ MA
HA VẮC RA_ HÙM (3 lần )
Bổ Khuyết Chân Ngôn :
OM_ ĐU RU, ĐU RU_ GIA DÊ, MU KHÊ _ SỜ-VA HA(3 lần)
Lễ vãn :
Trì tụng công đức thù thắng Hạnh
Vô biên Thắng Phước đều hồi hướng
Nguyện khắp chúng sinh đang chìm đắm
Mau lìa khổ não, chứng Bồ Đề
NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
( 3 lần_ 9 lạy )
07/07/1998
HUYỀN THANH
9  • Leave a Comment