NGHI THỨC TỤNG KINH ĐỊA TẠNG

NGHI THỨC TỤNG KINH ĐỊA TẠNG

Chư kinh nhật tụng – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
Nhà xuất bản Tôn giáo 2005 – PL 2549

NGHI THỨC

Nhất thiết cung kính
Nhất tâm kính lễ Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Tam Bảo.
(Quỳ dâng hương)
Nguyện thử hương yên vân,
Biến mãn thập phương giới,
Vô biên Phật độ trung,
Vô lượng hương trang nghiêm,
Cụ túc Bồ Tát đạo,
Thành tựu Như Lai hương.
Cúng dàng dĩ, nhất thiết cung kính.
Nhất tâm kính lễ Thập Phương Pháp giới Thường Trụ Tam Bảo.
(1 lễ 1 tiếng chuông rồi ngồi tụng)

ĐỊA TẠNG BỒ TÁT TỰ

Chí tâm quy mạng lễ
U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Bồ tát Ma ha tát.
Khể thủ Từ Bi Đại Giáo Chủ,
Địa ngôn kiên hậu quảng hàm tang,
Nam phương thế giới dũng hương vân,
Hương vũ hoa vân cập hoa vũ
Bảo vũ bảo vân vô số chủng,
Vi tường vi thụy biến trang nghiêm
Thiên nhân vấn Phật: thị hà nhân ?
Phật ngôn: Địa Tạng Bồ Tát chí !
Tam thế Như Lai đồng tán ngưỡng,
Thập phương Bồ Tát cộng quy y,
Ngã kim túc thực hiện nhân duyên
Tán dương Địa Tạng chân công đức:
Từ nhân tích thiện, thệ cứu chúng sinh, thủ trung kim tích, chấn khai địa ngục chi môn, chưởng thượng minh châu, quang nhiếp đại thiên chi giới, Diêm Vương điện thượng, nghiệp kính đài tiền, Vị Nan Diêm Phù Đề chúng sinh, tác đại chứng minh công đức chủ.
Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bản Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma ha tát.

TÁN LƯ HƯƠNG

Lô hương sạ nhiệt
Pháp giới mông huân,
Chư Phật hải hội tất dao văn,
Tùy xứ kết tường vân,
Thành ý phương ân
Chư Phật hiện toàn thân.
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát ma ha tát (3 lượt)
TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN:
Tu rị tu rị, ma ha tu rị tu tu rị, ta bà ha. (3 lần)
TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN:
Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)
AN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN:
Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vỷ ta bà ha. (3 lần)

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN:
Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

KỆ KHAI KINH

Vô thượng Thậm thâm vi diệu Pháp.
Bách thiên vạn ức nan tao ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thực nghĩa
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

PHẦN CHUNG

(Chung cho quyển thượng)
Địa Tạng bản nguyện,
Đao Lợi Thiên Cung,
Thần thông biến hóa độ quần mông,
Ngũ trược thế nan minh,
Cương cường chúng sinh,
Tham lạc khổ vô cùng,
Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật (3 lần)
(Chung cho quyển trung)
Địa Tạng bản hạnh
Thệ nguyện hoằng thâm,
Minh châu tích trượng độ chúng sinh
Địa ngục khổ vô cùng,
Tinh tấn kiền thành,
Miễn đọa khổ trầm luân,
Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Pháp (3 lần)
(Chung cho quyển hạ)
Địa Tạng bản thệ,
Hiệu lượng kinh nhân
Lung tàn ấm á thị tiền sinh,
Kim thế phúng đại thừa,
Phúc lợi vô cùng,
Quyết định Bảo Liên sinh.
Nam Mô Thường Trụ Thập Thập Phương Tăng (3 lần).

PHẦN CHÁNH KINH

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị.
Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.
Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức.
Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới.
Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận.
Vô khổ, tập, diệt, đạo.
Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố.
Bồ đề tát đõa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn.
Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề.
Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.
Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.

SÁM HỐI HỒI HƯỚNG

SÁM HỐI TỤNG KINH

Phúng kinh công đức thù thắng hạnh,
Vô biên thắng phúc giai hồi hướng,
Phổ nguyện trầm lịch chư hữu tình
Tốc vãng vô lượng quang Phật sát,
Thế Tôn Đạo Lợi đàm huyền diệu,
Địa Tạng công hạnh quảng vô biên,
Thánh giáo vĩnh di lưu hậu thế,
Phổ lợi Nhân, Thiên xuất trần hoàn,
Nam Mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát (lễ tạ)

TỰ QUY Y

Tự quy y Phật,
Đương nguyện chúng sinh,
Thể giai đại đạo,
Phát vô thượng tâm.
Tự quy y Pháp,
Đương nguyện chúng sinh,
Thâm nhập kinh tạng,
Trí tuệ như hải.
Tự quy y Tăng,
Đươg nguyện chúng sinh,
Thống lý đại chúng,
Nhất thiết vô ngại.

HÒA NAM THÁNH CHÚNG

Nguyện dĩ thử công đức,
Phổ cập ư nhất thiết,
Ngã đẳng dữ chúng sinh.
Giai cộng thành Phật đạo.  • Leave a Comment