Ngũ niệm môn để cầu vãng sinh Tịnh độ.

Ngũ môn này do Ngài Thế Thân (Vasubandhu 316-396 CN) luận giải kinh Vô Lượng Thọ và đề xướng. Ngũ niệm môn bao gồm:
Lễ bái môn: dùng cách lạy Phật A Di Đà như là một phương pháp tu tập. Lạy tức là tu. Lúc lạy chuyên tâm nghĩ đến Phật A Di Đà.
Tán thán môn: dùng cách khen ngợi, quảng bá Phật A Di Đà và cõi Tây phương Cực lạc như là một phương pháp tu tập, tán thán ca ngợi cũng tức là chuyên tâm nghĩ nhớ đến Phật A Di Đà.
Phát nguyện môn: Phát nguyện cầu vãng Cực lạc như là một cách tu tập, luôn luôn nghĩ nhớ đến cõi Tịnh độ, tiểu phát nguyện là cầu cho mình được vãng sinh, đại phát nguyện là cầu cho tất cả chúng sinh đều được vãng sinh. Đây là một đại nguyện tương ứng với đại nguyện của Phật A Di Dà, nhờ đó mà được vãng sinh. Giống như radio phải bắt đúng tần số của làn sóng điện thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng, khuếch đại âm thanh từ đó mới nghe được âm thanh của đài phát thanh.
Quán sát môn: quán chánh báo và y báo trang nghiêm của cõi Cực lạc. Tâm luôn nghĩ nhớ đến những điều thanh tịnh và trang nghiêm tốt đẹp của cõi đó. Chánh báo là các nghiệp lành về nhân thân của hành giả, gồm 13 trạng huống (nên nhớ chánh báo và y báo cũng chỉ là huyễn cảnh chứ chưa phải giác ngộ thực tướng):
1. An lạc vô bệnh.
2. Thọ mạng lâu dài.
3. Thân tướng đẹp đẽ.
4. Không có sự bất bình đẳng về giàu nghèo, sang hèn.
5. Tâm tánh nhu hòa, đạo đức cao thượng.
6. Ðạo tâm kiên cố.
7. Mọi người đều do hóa sinh mà xuất hiện, không phải do thai sinh từ tinh cha trứng mẹ.
8. Không có sự sai khác về nhỏ lớn, già trẻ, mạnh yếu.
9. Luôn thanh tịnh không có ô uế.
10. Tâm trí phóng khoáng, thông đạt.
11. Hết luân hồi trong lục đạo.
12. Ðủ sáu món thần thông.
13. Ðầy đủ huệ nhãn, chánh kiến.
Y báo là 19 cảnh tượng bên ngoài trang nghiêm thanh tịnh của cõi Cực lạc:
1. Cõi đất bằng phẳng, không có hầm hố nguy hiểm
2. Mặt đất do bảy báu tạo thành.
3. Khí hậu ôn hòa, không bao giờ có thiên tai, bão lụt.
4. Lưới báu bủa giăng.
5. Sáu thời mưa hoa.
6. Sen báu đầy dẫy.
7. Hóa Phật thuyết pháp.
8. Cây đạo tràng của Phật.
9. Cây báu phát âm thanh.
10. Muôn vật nghiêm lệ.
11. Không có ba đường dữ.
12. Cung điện trang nghiêm.
13. Quốc độ thanh tịnh, không bao giờ có loạn lạc
14. Hồ tắm trong thơm.
15. Nước hồ lên xuống tùy nguyện.
16. Hương xông ngào ngạt.
17. Thức ăn tinh khiết.
18. Y phục tùy niệm.
19. Chim biết thuyết pháp.
Các chánh báo và y báo kể trên được chắt lọc từ kinh Vô Lượng Thọ. Kinh kể rằng Phật A Di Đà khi còn là Tỳ kheo Pháp Tạng đã phát nguyện kiến lập một thế giới thật trang nghiêm, thanh tịnh nên đã xin với đức Phật Thế Tự Tại thị hiện cho thấy cảnh giới của 210 ức quốc độ của chư Phật để làm mẫu và được đáp ứng. Sau khi đã được thấy, nghe tường tận các cảnh giới ấy, Pháp Tạng đã trải qua 5 kiếp tu hành quán tưởng mới tạo lập được cõi Tây phương Cực lạc như kể trên.
Hồi hướng môn: tất cả mọi công đức đều xin hồi hướng cho tất cả chúng sinh, cầu cho tất cả đều được vãng sinh.
Kết luận: Tịnh độ tông là pháp môn dựa trên đại nguyện ban đầu của Phật A Di Đà, dùng nguyện lực để tạo ra nghiệp lành, nghiệp lành đó là cõi Tây phương Cực lạc, cõi đó cũng là một thế giới ảo giống như thế gian nhưng thanh tịnh tốt đẹp hơn nhiều. Tiếp theo, những người tu Tịnh độ cũng phải phát đại nguyện cầu vãng sinh, thực hành các hạnh nguyện, các phương pháp tu tập và hồi hướng công đức, nguyện cho tất cả chúng sinh đều được vãng sinh. Chính nguyện lực đó tiếp tục duy trì cõi Tây phương lâu dài mãi mãi không bị tàn lụi, chúng sinh ở cõi đó có điều kiện thuận lợi để tiếp tục tu hành cho tới giác ngộ.

Cư sĩ Truyền Bình  • Leave a Comment