Ngũ Phần Luật – 11. Phần I – Chương 8 – Bảy Pháp Diệt Tránh

CHƯƠNG VIII : BẢY PHÁP DIỆT TRÁNH

Hán dịch: Tam tạng Phật-đà-thập và Trúc Đạo Sinh dịch
Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh
Hiệu chính và phụ chú:
Tỳ-kheo Thích Đức Thắng
Tỳ-kheo Thích Tâm Nhãn

Điều 1. Nên ban cho hiện tiền Tỳ-ni[2] thì phải ban cho hiện tiền Tỳ-ni.
Xảy ra ở tại đâu? Đáp: Tại thành Chiêm-bà. Nhân ai phát khởi? Đáp: Nhóm sáu Tỳ-kheo.
Điều 2. Nên ban cho ức niệm Tỳ-ni[3] thì phải ban cho ức niệm Tỳ-ni.
Xảy ra ở tại đâu? Đáp: Tại thành Vương Xá. Nhân ai phát khởi? Đáp: Đà-bà con của Lực Sĩ.
Điều 3. Nên ban cho bất si Tỳ-ni[4] thì phải ban cho bất si Tỳ-ni.
Xảy ra ở tại đâu? Đáp: Tại thành Vương Xá. Nhân ai phát khởi? Đáp: Tỳ-kheo Già-già.
Điều 4. Nên ban cho pháp tự ngôn[5] thì phải ban cho pháp tự ngôn.
Xảy ra ở tại đâu? Đáp: Tại thành Xá-vệ. Nhân ai phát khởi? Đáp: Tỳ-kheo Dị.
Điều 5. Nên ban cho đa nhơn ngữ,6 thì phải ban cho đa nhơn ngữ.
Xảy ra ở tại đâu? Đáp: Tại thành Xá-vệ. Nhân ai phát khởi? Đáp: Số đông Tỳ-kheo.
Điều 6. Nên ban cho pháp như thảo bố địa7 thì phải ban cho như thảo bố địa.
Xảy ra ở tại đâu? Đáp: Tại thành Xá-vệ. Nhân ai phát khởi? Dáp: Số đông Tỳ-kheo.
Điều 7. Nên ban cho pháp bổn ngôn trị8 thì phải ban cho pháp bổn ngôn trị.
Xảy ra ở tại đâu? Đáp: Tại thành Xá-vệ. Nhân ai phát khởi? Đáp: Ưu-đà-di.  • Leave a Comment