Home / TU TẬP PHẬT PHÁP / GIỚI LUẬT PHẬT GIÁO / Bộ Phái / Ngũ Phần Luật / Ngũ Phần Luật – 11. Phần I – Chương 8 – Bảy Pháp Diệt Tránh

Ngũ Phần Luật – 11. Phần I – Chương 8 – Bảy Pháp Diệt Tránh

CHƯƠNG VIII : BẢY PHÁP DIỆT TRÁNH

Hán dịch: Tam tạng Phật-đà-thập và Trúc Đạo Sinh dịch
Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh
Hiệu chính và phụ chú:
Tỳ-kheo Thích Đức Thắng
Tỳ-kheo Thích Tâm Nhãn

Điều 1. Nên ban cho hiện tiền Tỳ-ni[2] thì phải ban cho hiện tiền Tỳ-ni.

Xảy ra ở tại đâu? Đáp: Tại thành Chiêm-bà. Nhân ai phát khởi? Đáp: Nhóm sáu Tỳ-kheo.

Điều 2. Nên ban cho ức niệm Tỳ-ni[3] thì phải ban cho ức niệm Tỳ-ni.

Xảy ra ở tại đâu? Đáp: Tại thành Vương Xá. Nhân ai phát khởi? Đáp: Đà-bà con của Lực Sĩ.

Điều 3. Nên ban cho bất si Tỳ-ni[4] thì phải ban cho bất si Tỳ-ni.

Xảy ra ở tại đâu? Đáp: Tại thành Vương Xá. Nhân ai phát khởi? Đáp: Tỳ-kheo Già-già.

Điều 4. Nên ban cho pháp tự ngôn[5] thì phải ban cho pháp tự ngôn.

Xảy ra ở tại đâu? Đáp: Tại thành Xá-vệ. Nhân ai phát khởi? Đáp: Tỳ-kheo Dị.

Điều 5. Nên ban cho đa nhơn ngữ,6 thì phải ban cho đa nhơn ngữ.

Xảy ra ở tại đâu? Đáp: Tại thành Xá-vệ. Nhân ai phát khởi? Đáp: Số đông Tỳ-kheo.

Điều 6. Nên ban cho pháp như thảo bố địa7 thì phải ban cho như thảo bố địa.

Xảy ra ở tại đâu? Đáp: Tại thành Xá-vệ. Nhân ai phát khởi? Dáp: Số đông Tỳ-kheo.

Điều 7. Nên ban cho pháp bổn ngôn trị8 thì phải ban cho pháp bổn ngôn trị.

Xảy ra ở tại đâu? Đáp: Tại thành Xá-vệ. Nhân ai phát khởi? Đáp: Ưu-đà-di.  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *