Home / TU TẬP PHẬT PHÁP / GIỚI LUẬT PHẬT GIÁO / Bộ Phái / Ngũ Phần Luật / Ngũ Phần Luật – 12. Phần I – Bảng viết tắt

Ngũ Phần Luật – 12. Phần I – Bảng viết tắt

A.: Aṅguttaranikāya, Tăng chi bộ.
Cf.: comfer, tham chiếu, so sánh.
Ch.: Chương.
cht.: chú thích.
D.: Dīghanikāya, Trường bộ.
ff.: following, tiếp theo.
ibid.: Như trên (trong cùng cuốn sách đã nêu trên).
M.: Majjhimanikāya, Trung bộ.
n.: number, số hiệu.
Niss.: Nissaggiya, Ni-tát-kỳ.
nt.: như trên.
Pāc.: Pācittiya, Ba-dật-đề.
S.: Saṃyuttanikāya, Tương ưng bộ.
Skt.: Sanskrit.
T.: Taisho (大正), Đại chánh tân tu Đại tạng kinh, dẫn theo số sách, số trang, cột và dòng.
tr.: trang.
Vin.: Vinaya, tạng luật Pāli.
X.: Xuzang (續藏), Tục tạng, Vạn.

THÀNH KÍNH CÚNG DƯỜNG
NHÂN NGÀY HÚY NHẬT LẦN THỨ NĂM
HÒA THƯỢNG LUẬT SƯ THÍCH ĐỖNG MINH
10. 05. NHÂM THÌN – 2012

72 Tăng-kỳ, điều 45; Tứ phần, điều 33; Thập tụng, điều 80; Căn bản, điều 45. Pāli: Sikkhā 36; sūpaṃ vā vyañjanaṃ vā… bhiyyokamyataṃ upādāyāti, để nhận thêm canh hay gia vị.
73 Căn bản, điều 51.
74 Tăng-kỳ, điều 44; Tứ phần, điều 32; Thập tụng, điều 79; Pāli, Sikkhā 37.
75 Ngũ phần, điều 83-84; Tăng-kỳ, điều 42; Tứ phần, điều 34; Thập tụng, điều 81. Pāli, Sikkhā 38, ujjhānasaññī paresaṃ pattaṃ olokessāmi, liếc nhìn vào bát người khác với tâm tưởng bất mãn.
76 Ngũ phần, điều 85-86; Tăng-kỳ, điều 66; Tứ phần, điều 51; Thập tụng, điều 106. Căn bản, điều 95; Pāli: Na thito agilāno uccāraṃ vā passāvaṃ vā karoti. Pāli, Sikkhā 73.
77 Ngũ phần, điều 87-88; Tăng-kỳ, điều 65; Tứ phần, điều 50; Thập tụng, điều 105; Căn bản, điều 97; Pāli, Sikkhā 75, Na udake agilāno uccāraṃ vā passāvaṃ vā karoti.
78 Ngũ phần, điều 89-90; Tăng-kỳ, điều 64; Tứ phần, điều 49; Thập tụng, điều 104; Căn bản, điều 96. Pāli, Sikkhā 74, Na harite agilāno uccāraṃ vā passāvaṃ vā karoti.
79 Tăng-kỳ, điều 52; Tứ phần, điều 58; Thập tụng, điều 99; Căn bản, điều 85. Pāli, Sikkhā 61. Hán: mộc kịch 木屐. Thập tụng: kịch 屐. Pāli: pādukā.
80 Tăng-kỳ, điều 51; Tứ phần, điều 57; Thập tụng, điều 98; Căn bản, điều 86-87. Pāli, Sikkhā 62. Hán: cách tỷ 革屣. Pāli: upāhana, giày hay dép (thường làm bằng da).
81 Ngũ phần, điều 95-96; Tứ phần, điều 52; Thập tụng, điều 95, 96, 97; Căn bản, điều 77.
82 Hán: Phú đầu nhân覆頭人, Pāli: Veṭṭhitasīsa. (oguṇṭhitasīso nāma sasīsaṃ pāruto vuccati, trùm đầu, nghĩa là lấy vạt áo trùm kín đầu.) Thập tụng, điều 91. Tăng-kỳ, điều 53;Căn bản, điều 78. Pāli, Sikkhā 67.
83 Kỵ thừa nhân騎乘人, Pāli: Yānagata, (yānaṃ nāma vayhaṃ ratho sakaṭaṃ sandamānikā sivikā pāṭaṅkī, xe cộ: cộ [cáng], xe ngựa kéo, xe chở hàng, chiến xa, kiệu, ghế khiêng.) Tăng-kỳ điều 62; Tứ phần, điều 59; Thập tụng, điều 85; Căn bản, điều 82-83-84.
84 Trụ trượng nhân 拄杖人, Pāli: Daṇḍapāṇin. Tăng-kỳ điều 59; Tứ phần, điều 96; Thập tụng, điều 100.
85 Tăng-kỳ, điều 57; Tứ phần, điều 99; Thập tụng, điều 102.
86 Tăng-kỳ, điều 58; Thập tụng, điều 103.
87 Tứ phần, điều 94; Thập tụng, điều 107; Căn bản, điều 98-99.
[1] Tăng-kỳ 22 (tr. 412b5); Tứ phần 21 (tr. 713c210); Thập tụng 20 (tr. 141b12); Căn bản 50 (tr. 904b5). Pāli: adhikaraṇasamathā, Vin. iv. 207.
[2] Hán: Hiện tiền Tỳ-ni 現前比尼, Pāli: Sammukhāvinaya. Chiết phục bằng sự hiện diện.
[3] Ức niệm Tỳ-ni 憶念比尼, Pāli: Sativinaya. Chiết phục bằng sự nhớ lại.
[4] Bất si Tỳ-ni 不癡比尼, Pāli: Amūḷhavinaya. Chiết phục bằng sự bất si.
[5] Ưng dữ tự ngôn應與自言, Pāli: Paṭiññāya karetabbaṃ. Phán quyết bằng sự tự nhận.
6 Đa nhân ngữ 多人語, Pāli: Yebhuyyasikā. Sự quyết định theo đa số.
7 Thảo bố địa 草布地, Pāli: Tiṇavatthāraka. Như cỏ che đất.
8 Bổn ngôn trị 本言治, Pāli: Tassapāpiyyasikā. Là tìm kiếm tướng tội nhau (mích tội tướng).
9 Bản Hán, hết quyển 10.  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *