Home / TU TẬP PHẬT PHÁP / GIỚI LUẬT PHẬT GIÁO / Bộ Phái / Ngũ Phần Luật / Ngũ Phần Luật – 17. Phần II – Chương 5 – Pháp Hối Quá

Ngũ Phần Luật – 17. Phần II – Chương 5 – Pháp Hối Quá

CHƯƠNG V : PHÁP HỐI QUÁ

Hán dịch: Tam tạng Phật-đà-thập và Trúc Đạo Sinh dịch
Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh
Hiệu chính và phụ chú:
Tỳ-kheo Thích Đức Thắng
Tỳ-kheo Thích Tâm Nhãn

ĐIỀU 1

a. Duyên khởi
Bấy giờ, các Tỳ-kheo-ni thích ăn tô, thường đến nhà người xin. Các bạch y chê trách nói:
“Tô làm cho người tươi nhuận, là thức ăn của người đời. Tại sao Tỳ-kheo-ni không cầu pháp vị, mà lại tham đắm ưa thích mỹ vị, mong cầu nhan sắc cho đẹp, so với dâm nữ đâu có khác gì? Không có hạnh Sa-môn, phá pháp Sa-môn.”
Các Trưởng lão Tỳ-kheo-ni nghe, bằng mọi cách quở trách rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này đức Phật tập hợp hai bộ Tăng, hỏi các Tỳ-kheo-ni:
“Các cô, có thật vậy không?”
Thưa: “Thật vậy, bạch đức Thế-Tôn.”
Đức Phật bằng mọi cách quở trách rồi bảo các Tỳ-kheo:
“Nay Ta vì các Tỳ-kheo-ni kết giới Ba-la-đề-đề-xá-ni. Từ nay giới này nên nói như vầy:
Tỳ-kheo-ni nào, ăn tô thì nên đến bên các Tỳ-kheo-ni (nói lên lời)* ăn năn: ‘Tôi đã rơi vào pháp đáng trách, nay hướng đến các cô để ăn năn.’ Đó gọi là pháp hối quá.”
Khi ấy, các Tỳ-kheo-ni ăn trong Tăng, được tô do người mời ăn, cùng khất thực nhưng không dám ăn, đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này đức Phật tập hợp hai bộ Tăng, bảo các Tỳ-kheo:
“Nay cho phép Tỳ-kheo-ni không xin mà nhận được tô thì nên ăn. Từ nay giới này nên nói như vầy:
Tỳ-kheo-ni nào, xin tô ăn thì [100b01] Tỳ-kheo-ni ấy nên đến bên các Tỳ-kheo-ni (nói lên lời)* ăn năn: Tôi đã rơi vào pháp đáng trách, nay hướng đến các cô để ăn năn.’ Đó gọi là pháp hối quá”.
Có các Tỳ-kheo-ni bệnh cần tô mà không dám xin, đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này Đức Phật tập hợp hai bộ Tăng, bảo các Tỳ-kheo:
“Nay cho phép Tỳ-kheo-ni bệnh được xin tô để ăn. Từ nay giới này nên nói như vầy:

b. Giới tướng
Tỳ-kheo-ni nào, không bệnh mà vì mình xin tô ăn, Tỳ-kheo-ni ấy nên đến bên các Tỳ-kheo-ni (nói lên lời)* ăn năn: ‘Tôi đã rơi vào pháp đáng trách, nay hướng đến các cô để ăn năn.’ Đó gọi là pháp hối quá”.
Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni, Đột-kiết-la.

ĐIỀU 2 – ĐIỀU 8
2. Tỳ-kheo-ni xin dầu; 3. xin mật; 4. xin đường phèn; 5. xin sữa; 6. xin lạc; 7. xin cá; 8. xin thịt, đều như trên đã nói.  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *