Ngũ Phần Luật – 20. Phần II – Bảng viết tắt

Cf.: comfer, tham chiếu, so sánh.
Ch.: Chương.
cht.: chú thích.
D.: Dīghanikāya, Trường bộ.
n.: number, số hiệu.
Niss.: Nissaggiya, Ni-tát-kỳ.
nt.: như trên.
Pāc.: Pācittiya, Ba-dật-đề.
PTS: Edition of the Pāli Text Society.
Skt.: Sanskrit.
T.: Taisho, Đại chánh tân tu Đại tạng kinh, dẫn theo số sách, số trang, cột và dòng.
TNM: Tống, Nguyên, Minh.
tr.: trang.
Vin.: Vinaya, tạng Luật Pāli.
vt.: Viết tắt.
THÀNH KÍNH CÚNG DƯỜNG
NHÂN NGÀY HÚY NHẬT LẦN THỨ NĂM
HÒA THƯỢNG LUẬT SƯ THÍCH ĐỖNG MINH
10. 05. NHÂM THÌN – 2012
212 Tứ phần, điều 175.
213 Tứ phần: “Tỳ-kheo mới thọ giới ”.
214 Tứ phần, điều 160. Pāli, Pāc. 96.
215 Tăng-kỳ-chi 僧祇支. Căn bản: Tăng-khước-kỳ. Pāli: saṅkicchā (yếm), định nghĩa (Vin. iv. 345): áo che ngực, phần từ xương cổ xuống, rốn trở lên. Xem cht. 5, Ch. iii, Xả đọa (ni).
216 Pāli, Pāc. 29. Tứ phần, điều 109: ngăn cản thọ y Ca-thi-na. Thập tụng, Ba-dật-đề 135: Thâu-lan-nan-đà hy vọng y mà chưa nhận được nên không thuận theo Tăng xả y ca-thi-na.” Xem Ni-tát-kỳ 3 (thông giới).
217 Thập tụng, điều 136. Tứ phần, điều 110. Căn bản: điều 146.
218 Tứ phần, điều 172. Thập tụng, điều 158. Căn bản ni, điều 169. Pāli, Pāc. 95.
219 Tứ phần: “Không xin phép trước mà hỏi”. Thập tụng: “…chưa được cho phép, mà hỏi Kinh, Luật, Tỳ-đàm…”
220 Hán: thất bất tịnh 失不淨.
221 Tứ phần, điều 117; Thập tụng, điều 140. Căn bản ni: điều 150. Pāli, Pāc. 49.
222 Tứ phần: Tạp chú thuật 雜咒術, các môn học (chú thuật) tạp nhạp vô ích. Xem, Trường A-hàm 13, kinh “A-ma-trú”, T1, tr. 84c1. Xem, Pāli, D. 9, liệt kê các loại chú thuật (tiracchāna-vijjā: khoa học súc sinh): aṅga-vijjā (chi tiết chú 支節咒), khoa xem tướng tay chân; khattiya-vijjā (sát-lị chú 剎利咒), khoa xem tướng cho vua chúa…
223 Tứ phần, Điều 117-118: Tập tụng chú thuật của thế tục hay, dạy người tập tụng chú thuật. Pāli: tiracchāna-vijjā (súc sanh minh), được giải thích là các học thuật của thế gian, không liên hệ Thánh đạo. Các môn học này được coi là bắt nguồn từ Vệ-đà (thần bí), nên cũng thường hiểu là minh chú. Trong điều luật này, quy định Tỳ-kheo-ni không được học các môn học thế tục, chứ không phải chỉ cấm học bùa chú.
224 Tứ phần, điều 177. Thập tụng: 167-172: tự mình và nhờ người chà đầu; tự mình và nhờ người chải tóc; tự mình và nhờ người bện tóc. Tham chiếu, Pāli, Pāc. 87.
225 Ngũ phần, điều 202-203; Tứ phần, điều 156. Pāli, Pāc. 86.
226 Tứ phần: Trữ khỏa y [袖-由+宁]髁衣, quần chẽn bó đùi. (Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà có ý nghĩ, mặc váy lót); Pāli: saṅghāṇi váy hay quần đùi. Duyên khởi Pāli (Vin. iv. 339): một nữ tín chủ nhờ một ni cô mang một cái váy lót đến cho người khác. Cô ni vì không tiện bỏ váy vào bát, nên mặc vào người. Giữa đường, giây lưng đứt, váy bị tuột. Mọi người chê cười.
[1] Pháp Hối quá: Đề-xá-ni, xem Phần I, Ch. vi, pháp Hối quá (Tỳ-kheo).
[2] Bản Hán, hết quyển 14.  • Leave a Comment