Ngũ Phần Luật – 29. Phần III – Chương 9 – Pháp Y Ca Thi Na

CHƯƠNG IX : PHÁP Y CA-THI-NA

Hán dịch: Tam tạng Phật-đà-thập và Trúc Đạo Sinh dịch
Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh
Hiệu chính và phụ chú:
Tỳ-kheo Thích Đức Thắng
Tỳ-kheo Thích Tâm Nhãn

1. Y công đức
Đức Phật ở tại thành Xá-vệ, khi ấy các Tỳ-kheo, trong ba y, nếu cần cái nào thì đến trong Tăng lấy. Bấy giờ y của ngài A-na-luật bị hư rách, các Tỳ-kheo nói: “Đại đức có thể đến trong Tăng để lấy vải may.” Ngài trả lời: “Đức Thế Tôn không cho phép chứa y (vải) dư, tôi không thể may một ngày xong, sợ phạm tội chứa y (vải) dư.”
Lại có Tỳ-kheo ở ấp Ba-lợi, những vị ở đây đều là tri thức, đến thành Xá-vệ hậu an cư, chỉ còn một đêm không thể đi kịp, nên an cư nơi Ta-kiệt-đà.[2] An cư xong, ngày 16 mang chiếc y nặng vì bị mưa ướt đến chỗ đức Phật, đầu mặt đảnh lễ sát chân, rồi đứng lui qua một bên. Thường pháp của đức Thế Tôn là an ủi hỏi Tỳ-kheo khách: “Các thầy an cư có hòa hợp không? Khất thực có dễ không? Trên đường đi có nhọc mệt không?” Các vị thưa: “An cư hòa hợp, khất thực không thiếu, trên đường đi gặp mưa, y bị ướt, mang đi vất vả.” Các Tỳ-kheo cũng đem vấn đề của ngài A-na-luật bạch với Phật luôn.
Do hai việc trên, đức Phật tập hợp Tỳ-kheo Tăng, bằng mọi cách khen ngợi hạnh thiểu dục [153b01] tri túc, khen người trì giới, rồi bảo các Tỳ-kheo: “Từ nay cho phép các Tỳ-kheo thọ y Ca-thi-na. Thọ y Ca-thi-na được khỏi phạm 5 việc:[3] ăn biệt chúng,4 ăn nhiều lần,5 vào tụ lạc khỏi báo cáo các Tỳ-kheo khác,6 chứa y dư,7 lìa y ngủ.8
2. Thọ y như pháp
Nếu Đàn-việt đem y vật Ca-thi-na đến cúng cho Tăng, trong các Tỳ-kheo, người nào thiếu y nên Bạch nhị yết-ma, cho họ. Một Tỳ-kheo tuyên cáo:
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tăng được nhận y vật Ca-thi-na này, nay đem cho Tỳ-kheo… Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận. Đây là lời tác bạch.
Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tăng được nhận y vật Ca-thi-na này, nay đem cho Tỳ-kheo… Các Trưởng lão nào chấp thuận thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói.
Tăng đã đồng ý cho Tỳ-kheo… y vật Ca-thi-na này rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy.”
Tỳ-kheo kia nhận được y rồi, nội nhật phải giặt nhuộm và may cho xong. Một mình có thể làm xong thì tốt, nếu không thể xong, Tăng nên Bạch nhị yết-ma sai một Tỳ-kheo, hoặc hai hay ba, cho đến số đông Tỳ-kheo tiếp tay vào. Một Tỳ-kheo xướng rằng:
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nay sai Tỳ-kheo…, Tỳ-kheo v.v… giúp Tỳ-kheo… may y. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận. Đây là lời tác bạch.
Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nay sai Tỳ-kheo…, Tỳ-kheo v.v… giúp Tỳ-kheo… may y. Các Trưởng lão nào đồng ý thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói.
Tăng đã sai Tỳ-kheo…, Tỳ-kheo v.v… giúp Tỳ-kheo… may y rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy.”
Nếu y đã may xong, Tỳ-kheo được Tăng dự định cho, nên đem y đến giữa Tăng, để trống vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, quỳ gối bạch: “Tăng nhận được y vật Ca-thi-na này, đã giặt nhuộm, đập, may như pháp xong, xin Tăng thọ làm y Ca-thi-na.” Bạch như vậy rồi, lại đứng dậy đem đến khắp trong chúng Tăng để trình bày, các Tỳ-kheo nên trả lời: “Thưa Trưởng lão! Chúng tôi tùy hỷ trao cho thầy.” Sau đó, Tăng Bạch nhị yết-ma để thọ. Một Tỳ-kheo xướng:
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tăng nhận được y vật Ca-thi-na nầy, giặt, nhuộm, đập may như pháp rồi, nay thọ làm y Ca-thi-na. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận. Đây là lời tác bạch.
Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tăng nhận được y vật Ca-thi-na nầy, giặt, nhuộm, đập, may như pháp xong, nay thọ làm y Ca-thi-na. Các Trưởng lão nào đồng ý thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói.
Tăng đã đồng ý thọ làm y Ca-thi-na rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy.”9 [153c01]
Tỳ-kheo được Tăng trao y vật ấy lại phải đi khắp, nói: “Y này Tăng đã thọ làm y Ca-thi-na.” Các Tỳ-kheo đều nên nói: “Y này Tăng đã thọ làm y Ca-thi-na, đó là thiện thọ, công đức trong vấn đề này cuối cùng thuộc về tôi.” Có trường hợp thành thọ y Ca-thi-na, có trường hợp không thành thọ y Ca-thi-na. Trường hợp không thành thọ y Ca-thi-na là: giặt, đập, nhuộm, may không như pháp, hoặc nhỏ hoặc lớn, hoặc y bằng gấm, the, hoặc thọ khi chưa Tự tứ xong, hoặc tham lợi dưỡng, hoặc muốn cố ý xả năm việc, đều không thành thọ. Ngược lại những điều trên là thành thọ. Có 8 trường hợp mất y Ca-thi-na:10 1. Mãn hạn, 2. Y bị mất, 3. Nghe y bị mất, 4. Đi xa, 5. Sự hy vọng bị mất, 6. Y ra ngoài giới, 7. Người ra ngoài giới, 8. Bạch nhị yết-ma xả.
Có hai nhân duyên không được thọ y Ca-thi-na: 1. May y chưa xong, 2. Bỏ trú xứ đi. Thọ y Ca-thi-na có 30 ngày, xả cũng có 30 ngày. Nếu tiền an cư thì 16 tháng 7 thọ, đến 15 tháng 11 xả. Nếu 17 tháng 7 cho đến 15 tháng 8 thọ, thì cho đến 16 tháng 11, tới 14 tháng 12 xả. Nếu hậu an cư thì 16 tháng 8 thọ, đến 15 tháng 12 xả. Nếu thời gian của y xong, nên Bạch nhị yết-ma để xả. Một Tỳ-kheo xướng:
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nay Tăng xả y Ca-thi-na. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận. Đây là lời tác bạch.
Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nay Tăng xả y Ca-thi-na. Các Trưởng lão nào chấp thuận thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói.
Tăng đã đồng ý xả y Ca-thi-na rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy.”1  • Leave a Comment