Ngũ Phần Luật – 37. Phần V – Chương 6 – Pháp Biệt Trú

CHƯƠNG VI : PHÁP BIỆT TRÚ

Hán dịch: Tam tạng Phật-đà-thập và Trúc Đạo Sinh dịch
Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh
Hiệu chính và phụ chú:
Tỳ-kheo Thích Đức Thắng
Tỳ-kheo Thích Tâm Nhãn

Bấy giờ, các Tỳ-kheo (hành)* Biệt trú[6] độ Sa-di cho thọ giới Cụ túc, làm Y chỉ sư, nuôi Sa-di, các Tỳ-kheo bạch Phật, Phật dạy: “Không nên làm như vậy.”
Lại có Tỳ-kheo (hành)* Biệt trú nhận sự cung kính của thiện Tỳ-kheo khác, sai khiến xách y bát, giày dép, Phật dạy: “Không nên làm như vậy.”
Lại có Tỳ-kheo (hành)* Biệt trú thấy Tỳ-kheo như pháp đến, tránh đi chỗ khác sợ biết mình là (hành)* Biệt trú, Phật dạy: “Không nên làm như vậy.”
Lại có Tỳ-kheo (hành)* Biệt trú mời Tăng thọ trai rồi trở về phòng riêng để ăn, Phật dạy: “Không nên như vậy, nên ở dưới đại Tỳ-kheo hành thực.”
Lại có Tỳ-kheo (hành)* Biệt trú đi trước Tỳ-kheo như pháp, Phật dạy: “Không nên đi như vậy.”
Lại có Tỳ-kheo (hành)* Biệt trú muốn đến nhà bạch y, cùng Tỳ-kheo như pháp đi, Phật dạy: “Không nên đi như vậy.”
Lại có Tỳ-kheo (hành)* Biệt trú hoặc phạm lại tội cũ, hoặc lại phạm tội ác khác, Phật dạy: “Không nên như vậy.”
Lại có Tỳ-kheo (hành)* Biệt trú ở trước Tỳ-kheo như pháp mà không mặc y, Phật dạy: “Không nên làm như vậy.”
Lại có Tỳ-kheo (hành)* Biệt trú thường mặc ba y làm dính bùn nhơ nhớp, Phật dạy: “Không nên làm như vậy.”
Lại có Tỳ-kheo (hành)* Biệt trú cùng Tỳ-kheo như pháp ngồi một giường, hoặc tự mình ngồi cái giường tốt, Phật dạy: “Không nên như vậy.”
Lại có Tỳ-kheo (hành)* Biệt trú cùng Tỳ-kheo như pháp kinh hành, hoặc chính mình đi kinh hành chỗ tốt hơn, Phật dạy: “Không nên đi như vậy.”
Lại có Tỳ-kheo (hành)* Biệt trú nhận Tăng sai thuyết Giới kinh, Phật dạy: “Không nên như vậy.”
Lại có Tỳ-kheo (hành)* Biệt trú làm các Yết-ma, như Yết-ma quở trách, Yết-ma khu xuất, Yết-ma y chỉ, Yết-ma cử tội, Yết-ma hạ ý, Phật dạy: “Không nên làm như vậy.”
Lại có Tỳ-kheo (hành)* Biệt trú cùng Tỳ-kheo như pháp cùng chuyện trò, Phật dạy: “Không nên như vậy.”
Lại có Tỳ-kheo (hành)* Biệt trú muốn vì Tứ chúng nói pháp, Phật dạy: “Không nên nói như vậy.”
Lại có Tỳ-kheo (hành)* Biệt trú không nhớ số ngày trong tháng, nửa tháng, một năm, Phật dạy: “Nên biết.”
Lại có Tỳ-kheo (hành)* Biệt trú ở trước Tỳ-kheo như pháp lật ngược y, chống nạnh, mang giày dép, trùm đầu thông cả hai vai, hoặc ngồi hoặc nằm, Phật dạy: “Không nên làm như vậy.”
Lại có Tỳ-kheo (hành)* Biệt trú [181c01] không thuận tùng theo pháp Tỳ-kheo (hành)* Biệt trú, Phật dạy: “Không nên như vậy.”
Lại có Tỳ-kheo (hành)* Biệt trú, Tỳ-kheo khách đến không bạch, không bạch Tỳ-kheo đi, Phật dạy: “Nên bạch.”
Lại có Tỳ-kheo (hành)* Biệt trú, ngày nào cũng bạch Tăng, Phật dạy: “Nên bạch khi Bố-tát, nếu hành Ma-na-đỏa thì nên bạch hằng ngày.”
Lại có Tỳ-kheo (hành)* Biệt trú muốn đi xa, bạch Phật, Phật dạy: “Nên xả rồi đi. Nên tác pháp như thế này để xả. Đến một Tỳ-kheo như pháp thưa:
Đại đức lắng nghe! Nay tôi xả pháp Biệt trú, sau sẽ phụng hành lại. Thưa như vậy ba lần.
Nếu không xả mà đi thì trên đường đi thấy Tỳ-kheo phải tự nói rằng mình (đang hành)* Biệt trú.”
Các Tỳ-kheo (hành)* Biệt trú trên đường đi nói rộng vấn đề Biệt trú, các bạch y nghe, nói: “Tỳ-kheo này có tội gì mà sám hối?” Các Tỳ-kheo đem vấn đề bạch Phật, Phật dạy: “Trên đường đi không nên nói rộng như vậy, chỉ nên nói:
Thưa Đại đức, tôi là Tỳ-kheo tên… phụng hành pháp Biệt trú đã được (bao nhiêu)* ngày, còn (bao nhiêu)* ngày xin Đại đức nhớ cho.
Tỳ-kheo xả Biệt trú kia đến chỗ khác, nên cầu Tăng nơi đó để hành Biệt trú lại. Tăng nơi đó nên cho phép hành pháp Biệt trú lại, nếu không cho thì phạm Đột-kiết-la.”
Lại có Tỳ-kheo (hành)* Biệt trú thọ pháp Biệt trú rồi đến chỗ không có Tỳ-kheo ở, trong thời gian (hành)* Biệt trú lại phạm tội ác, Phật dạy: “Tỳ-kheo (hành)* Biệt trú không được ở riêng một nơi nào, không nên phạm lại tội ác, nếu phạm thì phạm Đột-kiết-la.”
Lại có Tỳ-kheo (hành)* Biệt trú, thọ Biệt trú rồi đến chỗ Tỳ-kheo không như pháp ở, Phật dạy: “Không nên làm như vậy, nếu nơi đó có một Tỳ-kheo như pháp thì cho phép ở, nếu vi phạm, thì phạm Đột-kiết-la.”
Lại có Tỳ-kheo (hành)* Biệt trú cùng Tỳ-kheo như pháp đồng ở một nhà, Phật dạy: “Không nên như vậy.”
Lại có Tỳ-kheo (hành)* Biệt trú cùng Tỳ-kheo như pháp đồng tắm một nhà tắm, Phật dạy: “Không nên như vậy. Cho phép ôm củi vào trong nhà tắm, dọn dẹp trong nhà tắm cho sạch sẽ, đem tro, đất, tháo đậu vào, sửa chỗ ngồi cho các Tỳ-kheo, cởi áo, giày dép rồi lấy dầu thoa chà nơi thân, các vị cần nhờ gì thì làm.”
Lại có Tỳ-kheo đồng biệt trú cùng tắm một nhà tắm, Phật dạy: “Cho phép, nhưng theo thứ tự cung cấp những thứ cần dùng.”
Tỳ-kheo (hành)* biệt trú có ba việc: Ở đâu, chỗ nào cũng thấp nhất, đi sau các đại Tỳ-kheo; dùng ngọa cụ tối hạ; ở phòng xá tối hạ. Tỳ-kheo (hành)* biệt trú có ba việc theo nếp sống cũ: Khi Tăng nhận được vật cúng dường, khi Tăng Tự tứ, khi Tăng hành bát. Tỳ-kheo (hành)* biệt trú có tám trường hợp mất pháp biệt trú: Ở nơi địa xứ không bạch; Tỳ-kheo từ ngoài đến không bạch; tự mình đi ra không bạch; vị khác đi không bạch; một mình ở một chỗ; [182a01] trong khi biệt trú lại phạm tội ác, cùng với Tỳ-kheo như pháp ở chung một nhà; đi xa mà không xả biệt trú, trên đường đi thấy Tỳ-kheo không bạch, (bạch đang biệt trú). Hành Ma-na-đỏa cũng do tám việc này bị mất. Trừ ở riêng một chỗ, nơi không đủ Tăng hai mươi vị mà phụng hành, còn bảy việc kia như trên.  • Leave a Comment