Ngũ Trí Như Lai – Ngũ Phương Phật | the Five Dhyani Buddhas

Trong Kim Cương thừa, Ngũ Trí Như Lai tượng trưng cho 5 chân lý của Tuệ Giác.

In Vajrayana Buddhism, the Five Dhyani Buddhas are representations of the five qualities of the Buddha.

1. Phật Tỳ Lô Giá Na | Vairocana Buddha – Mahavairocana Buddha – Illuminating Buddha

Phật Tỳ Lô Giá Na hay Đại Nhựt Như Lai tượng trưng cho Pháp Thân vĩnh cửu và thanh tịnh. Đức Phật ngự ở trung tâm của Thai Tạng giới và Kim Cang Giới. Thân của Đức Phật Tỳ Lô có màu trắng (theo Kim Cang Giới) hoặc màu vàng (theo Thai Tạng giới).

Vairocana as eternal and pure dharmakaya. He situated in the centre of both Garbhadhatu and Vajradhatu. Physical symbolism of The Vairocana Buddha is white (according to Vajragarbha) or yellow (according to Garbhadhatu).

2. A Súc Bệ Phật | Aksobhya Buddha – Unshakable Buddha

Đức Phật A Súc tượng trưng cho Bất Lai Chuyển, ngự ở phương Đông. Thân của Đức Phật A Súc có màu xanh lam (theo Kim Cang Giới) hoặc màu xanh (theo Thai Tạng giới).

Aksobhya Buddha – The Buddha of the Eastern Pure Land – as immutable and sovereign. Physical symbolism of the Aksobhya Buddha is blue (according to Vajragarbha) or green (according to Garbhadhatu).

3. Bảo Sanh Phật | Ratnasambhava Buddha – Jewel-born Buddha

Đức Phật Bảo Sanh tượng trưng cho phước đức huy hoàng, ngự ở phương Nam. Thân của Đức Phật Bảo Sanh có màu vàng (theo Kim Cang Giới) hoặc đỏ (theo Thai Tạng giới).

Ratnasambhava Buddha – The Buddha of the South Pure Land – as bliss and glory. Physical symbolism of the Ratnasambhava Buddha is yellow (according to Vajragarbha) or red (according to Garbhadhatu).

4. A Di Đà Phật | Amitabha Buddha – Infinite Light Buddha

A Di Đà Phật tượng trưng cho trí huệ trong hành động, ngự ở Tây Phương. Thân của Đức Phật A Di Đà có màu đỏ (theo Kim Cang Giới) hoặc trắng (theo Thai Tạng giới).

Amitabha Buddha – The Buddha of the West Pure Land – as wisdom in action. Physical symbolism of the Amitabha Buddha is red (according to Vajragarbha) or white (according to Garbhadhatu).

5. Thành Tựu Phật | Amogha-siddhi Buddha – Conqueror Buddha

Thành Tựu Phật tượng trưng cho Thành Sở Tác Trí, ngự ở phương Bắc. Thân của Đức Phật Thành Tựu có màu lục (theo Kim Cang Giới) hoặc đen (theo Thai Tạng giới).

Amogha-siddhi Buddha – The Buddha of the North Pure Land – as All-accomplishing Wisdom. Physical symbolism of the Amitabha Buddha is green (according to Vajragarbha) or black (according to Garbhadhatu).

Ngũ Phương Phật theo Kim Cang Giới - according to Vajragarbha
Ngũ Phương Phật theo Kim Cang Giới – according to Vajragarbha

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *