Ngũ Trí Như Lai – Ngũ Phương Phật

Trong Kim Cương thừa, Ngũ Trí Như Lai tượng trưng cho 5 chân lý của Tuệ Giác.

Phật Tỳ Lô Giá Na hay Đại Nhựt Như Lai tượng trưng cho Pháp Thân vĩnh cửu và thanh tịnh. Đức Phật ngự ở trung tâm của Thai Tạng giới và Kim Cang Giới. Thân của Đức Phật Tỳ Lô có màu trắng (theo Kim Cang Giới) hoặc màu vàng (theo Thai Tạng giới).

2. A Súc Bệ Phật

Đức Phật A Súc tượng trưng cho Bất Lai Chuyển, ngự ở phương Đông. Thân của Đức Phật A Súc có màu xanh lam (theo Kim Cang Giới) hoặc màu xanh (theo Thai Tạng giới).

3. Bảo Sanh Phật

Đức Phật Bảo Sanh tượng trưng cho phước đức huy hoàng, ngự ở phương Nam. Thân của Đức Phật Bảo Sanh có màu vàng (theo Kim Cang Giới) hoặc đỏ (theo Thai Tạng giới).

4. A Di Đà Phật

A Di Đà Phật tượng trưng cho trí huệ trong hành động, ngự ở Tây Phương. Thân của Đức Phật A Di Đà có màu đỏ (theo Kim Cang Giới) hoặc trắng (theo Thai Tạng giới).

5. Thành Tựu Phật

Thành Tựu Phật tượng trưng cho Thành Sở Tác Trí, ngự ở phương Bắc. Thân của Đức Phật Thành Tựu có màu lục (theo Kim Cang Giới) hoặc đen (theo Thai Tạng giới).

Ngũ Phương Phật theo Kim Cang Giới - according to Vajragarbha

Ngũ Phương Phật theo Kim Cang Giới – according to Vajragarbha

 

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*