Nguyên khởi Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang

Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, tên Phạn là BHAIṢAIJYA-GURUVAIḌURYA-PRABHA-RĀJĀYA TATHĀGATĀ YA (hay Bhaiṣaijya-guru-vaiḍurya Prabha-rājāya tathāgatāya), dịch âm là Bệ Sái Xã Lũ Rô Bệ Lưu Ly Bát Lạt Bà Hát Ra Xà Dã Đát Đà Yết Đa Gia. Hoặc dịch đơn giản là Bột Sát Tử Dã Ngu Lỗ Ph ệ Nữ La Tát Tha Nghiệt Đa (Bhaiṣaijya-guru-vaiḍurya Tathāgata: Dược Sư Lưu Ly Như Lai), hoặc Bệ Sái Xã Lũ Rô Đát Đà Yết Đa Gia (Bhaiṣaijya-guru-tathāgatāya: Dược Sư Như Lai), hoặc Ma Ha Bột Sát Tử La Gia Một Đà (Mahā-bhaiṣaijya-rāja-buddha: Đại Y Vương Phật).

Thông thường hay xưng là: Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai (Bhaiṣaijya-guru-vaiḍurya-prabha-tathāgata), hay xưng đơn giản là Dược Sư Phật (Bhaiṣaijya-guru-buddha)
Do Bản Nguyện của Ngài là: “Cứu tất cả b ệnh khổ cho các chúng sinh” nên Ngài còn có tên là Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật
Danh hiệu khởi đầu của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là hay nhổ bứt trừ bệnh củ a sinh tử mà có tên là Dược Sư (Bhaiṣaijya-guru), hay chiếu độ sự tối tăm của ba Hữu (3 cõi) cho nên tên là Lưu Ly Quang (Vaiḍurya- prabha). Điều này minh họa rằng: Đức Dược Sư Như Lai không chỉ chữa trị bệnh đau nhức trên thân thể của chúng sinh mà còn ch ữa trị tâm linh chưa được viên mãn thuộc Trí Tuệ Tâm Bi của chúng sinh. Bở i vì lúc đầu chúng sinh không có Pháp cảm thụ nguyện lực thâm sâu c ủa Ngài, cho nên trước tiên Ngài chữa trị tốt bệnh đau nhức của chúng sinh, rồi mới chữa trị Tâm của chúng sinh.
_ Nguyên khởi củ a Đức Ph ật này không được rõ ràng vì có rất nhiều quan điểm khác nhau về Bản Tịch của Ngài như :
Ngài là vị Như Lai đồng Thể khác Tên với Đức A Súc Như Lai (Akṣobhya-tathāgata)
Ngài là vị Như Lai đồng Thể khác Tên với Đức Đại Nhật Như Lai (Vairocana-tathāgata) trong Thai Tạng Giới
Ngài chính là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật (Śākyamuṇāye-buddha)
Ngài chính là Đức Vô Năng Thắng Như Lai (Ajita-tathāgata)
Nếu căn cứ vào Chủng Tử của Đức Phật Thích Ca là BHA ( ) và Chủng Tử của
Đức Phật Dược Sư là BHAI ( ) kèm với Tiểu Chú của Đức Phật Dược Sư là: “Oṃ_
hulu hulu caṇḍali mata ṅgi svāhā” thì Ngài có tương quan rất mật thiết với Đức Phật Thích Ca vì Bài Chú này chính là câu Chú của Vô Năng Thắng Minh Vương (Aparājita-vidyarāja) là một Tôn Phẫn Nộ biểu thị cho Đức Giáng Phục Bốn Ma của Đức Phật Thích Ca.
Tạng Truyền Phật Giáo ghi nhận chữ chủng tử của Dược Sư Như Lai là HŪṂ  • Leave a Comment