Nguyện lực hóa độ chúng sinh của 7 Đức Phật Dược Sư – phần 1

Dựa vào các Đại Nguyện của 7 Đức Phật Dược Sư, chúng ta có thể thấy được Pháp Môn Thất Phật Dược Sư hàm chứa các Công Đức sau:
1_ Nguyện chung nhất của 7 Đức Phật Dược Sư là giúp cho chúng sinh đầy đủ tài phú
2_Chữa trị bệnh tật, giúp cho thân tướng xinh đẹp
3_Diệt trừ nghiệp ác
4_Dẫn lối cho chúng sinh bỏ Tà quy Chính, buông bỏ Tiểu Thừa hướng về Đại Thừa, xa lìa Ma Chướng
5_Cứu giúp người phá Giới
1_Đầy đủ tài phú là Nguyện chung nhất của 7 Đức Phật:
.)Nguyện thứ tư của Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai:
“Nguyện Ta đời sau, lúc được Bồ Đề thời nếu có chúng sinh bị thiếu thốn quần áo, thức ăn, Anh Lạc, giường nằm, tiền của, trân bảo, hương hoa, kỹ nhạc. Nếu hay chí tâm xưng tên của Ta, do sức đó cho nên của cải sinh sống đã bị thiếu hụt… đều được đầy đủ, cho đến Bồ Đề”.
.)Nguyện thứ nhất của Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai:
“Nguyện Ta đời sau, lúc được Bồ Đề thời nếu có chúng sinh vì việc kinh doanh, nông nghiệp với buôn bán khiến cho tâm nhiễu loạn, bỏ việc tu tập Pháp lành thù thắng của Bồ Đề. Ở trong sinh tử chẳng thể rời lìa, mỗi mỗi đều chịu nhận vô biên khổ não. Nếu hay chí tâm xưng tên của Ta, do sức đó cho nên quần áo, thức ăn uống, vật dụng sinh sống, vàng, bạc, trân bảo, tùy theo nguyện được đầy đủ, hết thảy Căn lành đều được tăng trưởng, cũng chẳng buông lìa Tâm Bồ Đề, đều được thoát khỏi nỗi khổ trong các nẻo ác, cho đến Bồ Đề”.
.)Nguyện thứ hai của Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hành Thành Tựu Như Lai:
“Nguyện Ta đời sau, lúc được Bồ Đề thời nếu có chúng sinh làm các nghiệp ác, trộm cắp tiền vật của người khác nên bị đọa vào nẻo ác. Giả sử được làm người thì sinh trong gia đình nghèo túng, thiếu thốn thức ăn quần áo, thường chịu các sự khổ. Nếu nghe tên của Ta, chí tâm xưng niệm, do sức đó cho nên hết thảy nghiệp ác thảy đều tiêu diệt, không còn bị thiếu quần áo thức ăn uống, cho đến Bồ Đề”.
.)Nguyện thứ ba của Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai:
“Nguyện Ta đời sau, lúc được Bồ Đề thời nếu có chúng sanh tạo các nghiệp ác: sát sanh, trộm cướp, tà dâm…nên ngay thân hiện tại bị khổ vì dao gậy, bị đọa vào nẻo ác. Giả sử thân người thì bị đoản thọ, nhiều bệnh, sinh trong nhà nghèo hèn, thảy đều thiếu thốn quần áo thức ăn uống, thường chịu các khổ lạnh nóng, đói khát… thân không có sắc sáng, chiêu cảm quyến thuộc đều chẳng hiền lương. Nếu nghe tên của Ta, chí tâm xưng niệm, do sức ấy cho nên tùy theo sự nguyện cầu, thảy đều đầy đủ thức ăn uống quần áo, như thân chư Thiên toả ánh sáng đáng yêu, được quyến thuộc tốt lành, cho đến Bồ Đề”.
.)Nguyện thứ ba của Pháp Hải Lôi Âm Như Lai:
“Nguyện Ta đời sau, lúc được Bồ Đề thời nếu có chúng sinh mà quần áo, thức ăn uống, giường nằm, thuốc men, vật dụng cần thiết để sinh sống…thảy đều thiếu hụt, do nhân duyên này nên rất buồn khổ. Vì tìm cầu cho nên tạo mọi nghiệp ác. Nếu nghe tên của Ta, chí tâm xưng niệm, do sức đó cho nên hết thảy chỗ thiếu thốn tùy theo niệm đều được, cho đến Bồ Đề”.
.)Nguyện thứ nhất của Pháp Hải Thắng Tuệ Du Hý Thần Thông Như Lai:
“Nguyện Ta đời sau, lúc được Bồ Đề thời nếu có chúng sinh tạo mọi nghiệp ác, gieo trồng cây, cầy bừa làm cỏ… gây tổn hại các sinh mạng. Hoặc lại khởi ý coi thường dối lừa người khác, gây chiến trận binh đao thường làm việc giết hại. Nếu nghe tên của Ta, chí tâm xưng niệm, do sức đó cho nên vật dùng cần thiết để sinh sống chẳng cần phải tìm cầu, tùy theo tâm được đầy đủ, thường tu mọi điều lành, cho đến Bồ Đề”.
.)Các Nguyện 3, 7, 11, 12 của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai:
Nguyện lớn thứ ba: Nguyện Ta đời sau, lúc được Bồ Đề thời dùng vô lượng vô biên phương tiện Trí Tuệ, khiến cho các hữu tình đều được vật thọ dụng không có hết. Nguyện lớn thứ bảy: Nguyện Ta đời sau, lúc được Bồ Đề thời nếu các hữu tình nghèo túng khốn khổ, không có chỗ quay về, mọi bệnh bức bách, không có thuốc, không có thầy. Nếu tạm nghe tên của Ta thì mọi bệnh tiêu tan, quyến thuộc thêm nhiều, không có thiếu tiền của, thân tâm an vui, cho đến Bồ Đề.
Nguyện lớn thứ mười một: Nguyện Ta đời sau, lúc được Bồ Đề thời nếu các hữu tình bị lửa đói gây buồn bực, vì cầu thức ăn cho nên tạo các nghiệp ác. Nếu nghe tên của Ta, chí tâm xưng niệm thì trước tiên Ta sẽ đem thức ăn uống thượng diệu cho tuỳ ý no đủ, sau đó khiến trụ niềm vui thù thắng (Thắng lạc), cho đến Bồ Đề.
Nguyện lớn thứ mười hai: Nguyện Ta đời sau, lúc được Bồ Đề thời nếu các hữu tình, thân không có quần áo, chịu nóng lạnh muỗi mòng bức não. Nếu nghe tên của Ta, chí tâm xưng niệm trì thì tuỳ theo điều ưa thích của kẻ đó liền được mọi loại quần áo thượng diệu, vật trang nghiêm báu, kỹ nhạc, hương, hoa… đều khiến cho đầy đủ, lìa các khổ não, cho đến Bồ Đề.
Toàn bộ các Nguyện Lực này đều muốn cho tất cả chúng sinh được đầy đủ nhu cầu tài phú.
2_Chữa trị bệnh tật, giúp cho được xinh đẹp:
.)Các Nguyện 1, 2 của Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai:
Nguyện lớn thứ nhất:Nguyện Ta đời sau, lúc được Vô Thượng Bồ Đề thời nếu có chúng sinh bị các bệnh khổ bức bách thân thể, bệnh nóng sốt, các bệnh sốt rét, Cổ Đạo, Yểm Mỵ, Khởi Thi Quỷ…gây não hại. Nếu hay chí tâm xưng tên của Ta, do sức đó cho nên hết thảy bệnh khổ thảy đều tiêu diệt, cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề.
Nguyện lớn thứ hai: Nguyện Ta đời sau, lúc được Bồ Đề thời nếu có chúng sanh bị mù, điếc, câm, ngọng, cùi hủi, điên cuồng, mọi bệnh vây khốn. Nếu hay chí tâm xưng tên của Ta, do sức đó cho nên đầy đủ các căn, tiêu diệt mọi bệnh, cho đến Bồ Đề.
.)Nguyện thứ nhất của Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hành Thành Tựu Như Lai: “Nguyện Ta đời sau, lúc chứng Bồ Đề thời nếu có chúng sinh tạo mọi loại nghiệp giết hại, chặt đứt các mạng sống. Do nghiệp ác này chịu khổ địa ngục, giả sử được làm người thì bị chết yểu chịu nhiều bệnh, hoặc gặp nước, lửa, dao, chất độc gây hại phải bị chết khổ. Nếu nghe tên của Ta, chí tâm xưng niệm, do sức đó cho nên hết thảy nghiệp ác thảy đều tiêu diệt, không có bệnh, sống lâu, chẳng bị chết đột ngột, cho đến Bồ Đề”.
.)Các Nguyện 6, 7 của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai:
Nguyện lớn thứ sáu: Nguyện Ta đời sau, lúc được Bồ Đề thời nếu các hữu tình chẳng đủ các Căn, xấu xí, ngu si, mù, điếc, câm, khèo hai chân, thân cong, lưng gù, hủi lác, điên cuồng, mọi loại bệnh khổ ràng buộc. Nếu nghe tên của Ta, chí tâm xưng niệm đều được đoan chính, trừ khỏi mọi bệnh.
Nguyện lớn thứ bảy: Nguyện Ta đời sau, lúc được Bồ Đề thời nếu các hữu tình nghèo túng khốn khổ, không có chỗ quay về, mọi bệnh bức bách, không có thuốc, không có thầy. Nếu tạm nghe tên của Ta thì mọi bệnh tiêu tan, quyến thuộc thêm nhiều, không có thiếu tiền của, thân tâm an vui, cho đến Bồ Đề. Nguyện Lực của ba Tôn Phật này thiên về chữa trị bệnh tật, trợ giúp cho chúng sinh được đầy đủ thân tướng, phát triển tướng đoan trang.
3_Diệt trừ nghiệp ác:
.) Nguyện thứ ba của Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai: “Nguyện Ta đời sau, lúc được Bồ Đề thời nếu có chúng sinh bị tham sân si ràng buộc, tạo tội Vô Gián với các hạnh ác, chê bai Chính Pháp, chẳng tu mọi Thiện…sẽ bị đọa vào Địa Ngục chịu các sự khổ đau. Nếu hay chí tâm xưng tên của Ta, do sức đó cho nên khiến cho tội Vô Gián với các nghiệp chướng thảy đều tiêu diệt, không còn có chúng sanh bị đọa vào nẻo ác, thường thọ nhận sự an vui thù thắng của Trời Người, cho đến Bồ Đề”.
.)Nguyện thứ hai của Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như
Lai:
“Nguyện Ta đời sau, lúc được Bồ Đề thời đối với hết thảy chúng sinh ở mười phương giới, nếu bị nóng lạnh, đói khát bức bách, thân chịu khổ não lớn. Nếu hay chí tâm xưng tên của Ta, do sức đó cho nên nghiệp tội đời trước thảy đều tiêu diệt, buông các khổ não, thọ nhận niềm vui của Người Trời, cho đến Bồ Đề”.
.)Nguyện thứ nhất của Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hành Thành Tựu Như Lai: “Nguyện Ta đời sau, lúc chứng Bồ Đề thời nếu có chúng sinh tạo mọi loại nghiệp giết hại, chặt đứt các mạng sống. Do nghiệp ác này chịu khổ địa ngục, giả sử được làm người thì bị chết yểu chịu nhiều bệnh, hoặc gặp nước, lửa, dao, chất độc gây hại phải bị chết khổ. Nếu nghe tên của Ta, chí tâm xưng niệm, do sức đó cho nên hết thảy nghiệp ác thảy đều tiêu diệt, không có bệnh, sống lâu, chẳng bị chết đột ngột, cho đến Bồ Đề”.
.)Nguyện thứ hai của Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai: “Nguyện Ta đời sau, lúc được Bồ Đề thời nếu có chúng sinh tạo các nghiệp ác, sinh tại chốn Vô Gián tối tăm, trong Địa Ngục lớn chịu các khổ não. Do thân trước của kẻ ấy nghe tên Ta, lúc bấy giờ thân của Ta phát ra ánh sáng, chiếu đến người bị khổ, do sức đó cho nên kẻ ấy khi thấy ánh sáng thời hết thảy nghiệp chướng thảy đều tiêu diệt, thoát khỏi mọi khổ, sinh trong cõi Người Trời, tùy theo ý nhận các sự vui sướng, cho đến Bồ Đề”.
.)Nguyện thứ hai của Pháp Hải Lôi Âm Như Lai: “Nguyện Ta đời sau, lúc được Bồ Đề thời nếu có chúng sinh, sinh tại biên địa, do gần bạn ác, tạo mọi nghiệp tội, chẳng tu Thiện Phẩm, danh tự của Tam Bảo chưa từng lọt qua tai, sau khi chết bị đọa vào ba nẻo ác. Các chúng sinh ấy tạm nghe tên của Ta, do sức đó cho nên nghiệp chướng tiêu trừ, gặp bậc Thiện Tri Thức, chẳng bị đọa vào nẻo ác, cho đến Bồ Đề:. Nguyện Lực của 5 Đức Phật này thiên về diệt tội.
4_Dẫn lối cho chúng sinh bỏ Tà quy Chính, buông bỏ Tiểu Thừa hướng về Đại Thừa, xa lìa Ma Chướng
.)Nguyện thứ bảy của Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai: “Nguyện Ta đời sau, lúc được Bồ Đề thời nếu có chúng sinh, ý ưa thích thấp kém, tu hành rồi trụ nơi đạo Nhị Thừa, quay lưng với Vô Thượng Thắng Diệu Bồ Đề. Nếu hay chí tâm xưng tên của Ta, buông bỏ Nhị Thừa, thấy nơi Vô Thượng Giác, được Bất Thoái Chuyển, cho đến Bồ Đề”.
.)Nguyện thứ nhất của Pháp Hải Lôi Âm Như Lai: “Nguyện Ta đời sau, lúc được Bồ Đề thời nếu có chúng sinh, sinh trong nhà Tà Kiến, chẳng sinh niềm tin trong sạch nơi Phật Pháp Tăng, xa lìa Tâm Vô Thượng Bồ Đề. Nếu nghe tên của Ta, chí tâm xưng niệm, do sức đó cho nên Vô Minh, Tà Tuệ ngày đêm tiêu trừ, đối với Tam Bảo sinh Chính Tín sâu xa, chẳng còn thoái lui, cho đến Bồ Đề”.
.)Nguyện thứ tư của Pháp Hải Thắng Tuệ Du Hý Thần Thông Như Lai: “Nguyện Ta đời sau, lúc được Bồ Đề thời nếu có chúng sinh tạo mọi nghiệp ác, chẳng tin Tam Bảo, tuỳ theo sự thấy hư vọng, quay lưng vứt bỏ chính lý, yêu thích nẻo Tà, hủy báng Kinh Phật, cho là chẳng phải bậc Thánh nói, cung kính thọ trì Điển Tịch của Ngoại Đạo, tự mình làm và dạy người làm, cùng sinh mê hoặc, nên bị đọa vào Địa Ngục, không có hạn kỳ ra khỏi. Giả sử được làm người thì sinh ở nơi có tám nạn, xa lìa Chính Đạo, mù loà không có con mắt Tuệ. Người như vậy, nếu nghe tên của Ta, chí tâm xưng niệm, do sức đó cho nên lúc lâm chung thời chính niệm hiện trước mặt, thoát khỏi mọi nạn, thường sinh ở nước trung tâm, thọ nhận niềm vui thắng diệu, cho đến Bồ Đề”.
.)Nguyện thứ tư của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai: “Nguyện Ta đời sau, lúc được Bồ Đề thời nếu các hữu tình hành Tà Đạo thảy đều khiến dạo chơi trong đường chính của Bồ Đề. Nếu người hành Thanh Văn, Độc Giác Thừa cũng khiến cho an trụ trong Pháp Đại Thừa”. Nguyện Lực của bốn Đức Phật này thiên về dẫn lối bỏ Tà quy chính, buông bỏ Tiểu Thừa hướng về Đại Thừa, xa lìa Ma Chướng
5_Cứu giúp người phá Giới:
Trong bảy Đức Phật Dược Sư thì chỉ có riêng Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai phát Nguyện cứu giúp người phá Giới Nguyện lớn thứ năm: Nguyện Ta đời sau, lúc được Bồ Đề thời nếu có các hữu tình ở trong Pháp của Ta, tu hành Phạm Hạnh, tất cả đều khiến được chẳng khuyết Giới, khéo phòng hộ ba Nghiệp, không có huỷ phạm bị đoạ trong nẻo ác. Giả sử có huỷ phạm mà nghe tên của Ta xong, chuyên niệm thọ trì, chí tâm phát lộ (tỏ bày hối lỗi) liền trở lại được thanh tịnh, cho đến Bồ Đề.  • Leave a Comment