Nguyện lực hóa độ chúng sinh của 7 Đức Phật Dược Sư – phần 2

*) Theo cách thứ hai thì Đức Dược Sư Như Lai có thêm 6 Phân Thân để cùng nhau hóa độ 7 Thế Giới nên được tôn xưng là Thất Phật Dược Sư.
1_Pháp Hải Lôi Âm Như Lai: hóa độ Thế Giới Pháp Tràng ở phương Đông
2_ Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai: hóa độ Thế Giới Quang Thắng ở phương Đông
3_Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai: hóa độ Thế Giới Diệu Bảo ở phương Đông.
4_ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai: hoá độ Thế Giới Tịnh Lưu Ly ở phương Đông
5_Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai: hóa độ Thế Giới Vô Ưu ở phương Đông
6_Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai: hóa độ Thế Giới Viên Mãn Hương Tích ở phương Đông
7_ Pháp Hải Thắng Sắt Du Hý Thần Thông Như Lai: hóa độ Thế Giới Thiện Trú Pháp Hải ở phương Đông
Trong Tạng Truyền Phật Giáo thì Pháp Môn Dược Sư đều y theo Thất Phật Dược Sư Kinh mà đưa ra Pháp Môn Thất Phật Dược Sư để tu tập, nhân vì 7 Đức Phật Dược Sư đều có Đại Nguyện, nên nếu chí Tâm tín ngưỡng y theo sự chỉ dạy thì đạt được lợi ích rất rộng lớn
Hệ Đài Mật của Nhật Bản thờ bảy Đức Phật Dược Sư làm Bản Tôn để trừ tai chướng, tăng lợi ích qua pháp tu Dược Sư Hộ Ma Pháp Hộ Ma (Homa) là Pháp dụng nhằm để bổ trợ. Pháp tu Nội Hỏa là tu cho đến khi toàn thân như một dạng Lưu Ly thanh tịnh. Pháp tu Ngoại Hỏa cũng là thiêu đốt cúng phẩm để dâng lên Bản Tôn nhằm giúp cho chính mình thiêu đốt hết phiền não nghiệp chướng, cũng giúp cho người đời thiêu đốt hết phiền não nghiệp chướng Ý nghĩa chính của Pháp tu Dược Sư Thất Phật là trừ tất cả bệnh tật của chúng sinh, khiến cho thân tâm an vui, nguyện chứng được Vô Thượng Bồ Đề Sau này khi thờ phụng chung trong một Pháp Hội thì người ta thường thêm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Śākyamuṇi) ở bên trên Đức Phật Dược Sư và trở thành 8 vị Phật.

Khi thờ phụng chung trong một Pháp Hội thì ngoài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người ta còn an trí thêm Vô Năng Thắng Minh Vương (Aparājita-vidya-rāja) ở ngay bên dưới Đức Phật Dược Sư. Hoặc thay Vô Thắng Thắng Minh Vương bằng Kim Cương Thủ Bồ Tát (Vajra-pāṇi) và an trí thêm 4 vị Thiên Vương


 
_ Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Thất Phật Bản Nguyện Công Đức, quyển Hạ có ghi nhận Chân Ngôn của 7 Đức Phật Dược Sư tên là Như Lai Định Lực Lưu Ly Quang:
“Đát điệt tha, cụ mê cụ mê khánh ni, mê nị sắc mạt để mạt để, sắc hài đát tha yết đa tam ma địa át để sắt sỉ đế, át đế mạt đế ba lệ, ba bả thâu đát nhĩ. Tát bà ba bả na thế giả, bột thê bột đồ, xướng đáp mê ổ mê củ mê. Phất đạt khí đát la, bát lý thâu đát nhĩ, đàm mê nật đàm mê. Mê lỗ mê lỗ, mê lư thi khiết lệ? Tát bà ca la, mật lật đổ, ni bà lại nhĩ bột đề tô bột thê. Phật đà át đề sắt sá nê na hạt lạc xoa đổ mê, tát bà đề bà, tam mê át, tam mê tam mạn noa. Hán lư? Đổ mê tát bà. Phật Đà, Bồ đề tát đỏa. Khổ mê khổ mê, bát lạt khổ mê mạn đổ mê, tát bà y để ổ la đạt bà tát bà tỳ hà đại giả. Tát bà tát đỏa nan giả, phụ lan nê phụ lan nê? Phụ lan giả mê, tát bà a xá, bệ lưu ly giả, bát lạt để bà ty. Tát bà ba bả tước dương yết lệ sa ha”.  • Leave a Comment