Home / TRANH TƯỢNG PHẬT GIÁO | BUDDHISAT IMAGE / Mỗi tuần một ảnh | an image per week / [Mỗi tuần một ảnh/one image per week] Tam Thế Phật, 三世佛, Namo all Buddhas of the Ten Directions (Quarters) and three times

[Mỗi tuần một ảnh/one image per week] Tam Thế Phật, 三世佛, Namo all Buddhas of the Ten Directions (Quarters) and three times

 photo 2774481493_0ea85ec8a3_4copy_zps665a04a4.jpg

Tam Thế Phật, 三世佛, Namo all Buddhas of the Ten Directions (Quarters) and three times

TẢI XUỐNG ẢNH ĐÚNG ĐỘ PHÂN GIẢI
DOWNLOAD IMAGE WITH FULL RESOLUTION  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *