LỜI PHẬT DẠY – KINH PHÁP CÚ

364. Tỷ kheo nào an trú trong lạc viên Chánh pháp, mến pháp và tùy pháp, tư duy nhớ tưởng pháp, thì sẽ không bị thối chuyển.

That bhikkhu who dwells in the Dhamma, who delights in the Dhamma, who meditates on the Dhamma, who well remembers the Dhamma, does not fall away from the sublime Dhamma-- 364

364. Tỳ kheo trụ chánh pháp, Quí pháp, thường hành thiền, Niệm pháp, tâm tinh chuyên, Ắt không rời Chánh pháp.

364 - Le Bhikkhou qui demeure dans le Dhamma, qui se réjouit dans le Dhamma, qui médite sur le Dhamma, qui se rappelle bien le Dhamma, ne tombe pas hors du Dhamma Excellent.

364. Dhamma ist sein Aufenthalt; Dhamma seine Freude ; ein Mönch, der über den Dhamma nachdenkt, sich den Dhamma ins Gedächtnis ruft, fällt nicht ab vom wahren Dhamma.


BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC (1897-1963)

ĐẠI LỄ PHẬT GIÁO

Những ngày đại lễ của tháng 4 Âm lịch

There are no upcoming events.

ÂM LỊCH

HỒI HƯỚNG

Nếu có chút công đức nào, xin hồi hướng Pháp giới Chúng sinh. If any merit and virtue is accrued from this work: I would respectfully like to dedicate all of them to all sentient beings in the Dharma Realms.

THỐNG KÊ LƯỢT XEM

  • 2.789 lượt (tính từ 14/4/2019)