007. TỔ PHI LAI THÍCH CHÍ THIỀN

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phật Lịch 2539 – 1995 TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX – TẬP I Thích Đồng Bổn Chủ biên Thành Hội…

Read More »

006. HÒA THƯỢNG NHƯ PHÒNG – HOẰNG NGHĨA

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phật Lịch 2539 – 1995 TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX – TẬP I Thích Đồng Bổn Chủ biên Thành Hội…

Read More »

005. HÒA THƯỢNG THÍCH CHÁNH HẬU

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phật Lịch 2539 – 1995 TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX – TẬP I Thích Đồng Bổn Chủ biên Thành Hội…

Read More »

004. HÒA THƯỢNG THÍCH VĨNH GIA

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phật Lịch 2539 – 1995 TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX – TẬP I Thích Đồng Bổn Chủ biên Thành Hội…

Read More »

003. HÒA THƯỢNG MINH HÒA – HOAN HỶ

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phật Lịch 2539 – 1995 TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX – TẬP I Thích Đồng Bổn Chủ biên Thành Hội…

Read More »

002. HÒA THƯỢNG HOẰNG ÂN – MINH KHIÊM

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phật Lịch 2539 – 1995 TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX – TẬP I Thích Đồng Bổn Chủ biên Thành Hội…

Read More »

001. TỔ BỒ ĐỀ THÍCH NGUYÊN BIỂU

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phật Lịch 2539 – 1995 TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX – TẬP I Thích Đồng Bổn Chủ biên Thành Hội…

Read More »

LỜI NÓI ĐẦU

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phật Lịch 2539 – 1995 TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX – TẬP I Thích Đồng Bổn Chủ biên Thành Hội…

Read More »

LỜI GIỚI THIỆU

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phật Lịch 2539 – 1995 TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX – TẬP I Thích Đồng Bổn Chủ biên Thành Hội…

Read More »

Thần chú Phật Thích Ca Mâu Ni

Om Muni Muni Maha Muni Shakya Munaye Soha

Read More »

a28. Tổ thứ 28: Tổ Bồ-Đề-Đạt-Ma (Bodhidharma)

Đầu thế kỷ thứ mười một sau Phật Niết-bàn Hòa Thượng Thích Thanh Từ Nguồn: Tu Viện Chơn Không 1971 Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh.Ấn Hành –…

Read More »

Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Sám Pháp – Huyền Thanh dịch – trọn bộ

Vạn Tự Tục Tạng Kinh_ Tập 74_ No.1484 TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ SÁM PHÁP Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH QUYỂN THƯỢNG HUÂN TU DƯỢC…

Read More »