Download !Tải xuống Ebooks Tứ Bộ A Hàm định dạng PDF

LỜI PHẬT DẠY - THE BUDDHAS' TEACHINGS


Tam Tượng Phật Tổ với 3 thủ ấn: Xúc Địa Ấn (bên trái) - Thiền Định Ấn (ở giữa) - Chuyển Pháp Luân Ấn (bên phải) | Sakakya Muni Buddha Statues with Bhūmisparśa-mudrā (left) - Dhyāni-mudrā (center) - Dharmacakrapravartana-mudrā (right)

17. Đời này chỗ này khổ, chết rồi chỗ khác khổ; kẻ gây điều ác nghiệp, cả hai nơi đều khổ, buồn rằng “ta đã tạo ác”, phải đọa vào ác thú khổ hơn(13).

CT (13): Do tạo ác nghiệp mà đưa đến sự bi ai trong đời này gọi là “Buồn tôi đã tạo ác”. Nhưng mà nỗi bi ai này còn có hạn , chứ tương lai đọa vào ác đạo thọ báo lâu dài, cái khổ này mới vô cùng.

Here he suffers, hereafter he suffers. In both states the evil-doer suffers. "Evil have I done" (thinking thus), he suffers. Furthermore, he suffers, having gone to a woeful state. -- 17

17. Nay than, đời sau than. Làm ác hai đời than. Hắn than: "Ta làm ác" Đọa cõi khổ, càng than.

17 - Il se lamente dans cette vie, après cette vie il se lamente, dans tous les mondes celui qui fait le mal se lamente ; "J’ai fait le mal", ainsi se lamente-t-il ; Encore plus se lamente-t-il, allé vers les états misérables.

17. Hier quält er sich, er quält sich danach; In beiden Welten quält sich der Übeltäter; Er quält sich mit dem Gedanken: “Ich habe falsch gehandelt”; Nachdem er zu einem schlechten Zustand gelangt ist, wird er noch mehr selber gequält.

BÀI MỚI NHẤT - NEW POSTS