Nam mô Thích Mâu Ni Phật | 南無本師釋迦牟尼佛 | Namo Sakyamuni Buddha | Nam mo Le Bouddha Çãkya Muni | शाक्यमुनिबुद्धGIỚI LUẬT TOÀN TẬP

GIỚI LUẬT TOÀN TẬP

Chánh văn Giới luật Hán tạng và Pali tạng

BỘ SÁCH PHẬT HỌC

BỘ SÁCH PHẬT HỌC

Kiến thức Phật giáo cho người bắt đầu

ẢNH PHẬT, BỒ TÁT

ẢNH PHẬT BỒ TÁT CHẤT LƯỢNG CAO

Tôn ảnh chất lượng cao và tốt nhất


LỜI PHẬT DẠY - THE BUDDHA'S TEACHINGS

133. Chớ nên nói lời thô ác; Khi ngươi dùng lời thô ác nói với người khác thì người khác cũng dùng lời thô ác nói với ngươi; Thương thay những lời nói nóng giận, thô ác, chỉ làm cho các ngươi đau đớn khó chịu như dao gậy mà thôi.

Speak not harshly to anyone. Those thus addressed will retort. Painful, indeed, is vindictive speech. Blows in exchange may bruise you. -- 133

133. Chớ buông lời cay nghiệt, Nhiếc người, người nhiếc ta, Khổ thay lời hiềm hận, Xung đột mãi lại qua.

133 - Ne dites à personne des paroles dures, ceux qui les reçoivent riposteront ; Pleines de souffrances, vraiment, sont les paroles coléreuses ; L’échange de coups peut vous meurtrir.

133. Sprecht niemanden barsch an, denn die Worte werden direkt auf euch zurück geworfen werden; Zank und Streit sind qualvoll, denn ihr werdet eurerseits die Ruten spüren.

"Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi"
"As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you"