LỜI PHẬT DẠY – KINH PHÁP CÚ

398. Như ngựa bỏ đai da, bỏ cương, bỏ dây và đồø sở thuộc, người giác trí bỏ tất cả chướng ngại, đó gọi là Bà la môn(216).

CT (216): Bài này toàn dùng những đồ để khớp ngựa mà ví dụ : Đai da dụ lòng sân nhuế, cương dụ ái dục, dây dụ 62 tà kiến, sở thuộc (dây buộc ngựa) dụ những tập tánh tiềm tàng (anusaysg xưa dịch là “Tùy miên”, có 7 thứ : dục, tham, sân, mạn, ác kiến, nghi, vô minh). Chướng ngại dụ vô minh.

He who has cut the strap (hatred), the thong (craving), and the rope (heresies), together with the appendages (latent tendencies), who has thrown up the cross-bar (ignorance) who is enlightened (Buddha), - him I call a brahmana. -- 398

398. Cắt dây cương (1), đai da (2), Dứt dây (3), đồ phụ xa (4), Bỏ trục ngang (5), giác ngộ, Ta gọi Bà la môn. (1) Ái dục; (2) Sân hận; (3) Tà kiến; (4) Tùy miên (5) Vô minh

398 - L’Éveillé qui a coupé la courroie (la haine), la sangle (l’attachement) et la corde ( les hérésies), tout ensemble avec les dépendances (les tendances latentes) ; celui qui a enlevé la traverse (L’ignorance) lui, je l’appelle un Brahmane.

398. Wer Gurt und Riemen, Leine und Zaumzeug gekappt und das Querholz abgeschüttelt hat ; Er ist erwacht: Ihn nenne ich einen Brahmanen.


BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC (1897-1963)

ĐẠI LỄ PHẬT GIÁO

Những ngày đại lễ của tháng 4 Âm lịch

There are no upcoming events.

ÂM LỊCH

HỒI HƯỚNG

Nếu có chút công đức nào, xin hồi hướng Pháp giới Chúng sinh. If any merit and virtue is accrued from this work: I would respectfully like to dedicate all of them to all sentient beings in the Dharma Realms.

THỐNG KÊ LƯỢT XEM

  • 3.070 lượt (tính từ 14/4/2019)