Download !Tải xuống Ebooks Tứ Bộ A Hàm định dạng PDF

LỜI PHẬT DẠY - THE BUDDHAS' TEACHINGS


Tam Tượng Phật Tổ với 3 thủ ấn: Xúc Địa Ấn (bên trái) - Thiền Định Ấn (ở giữa) - Chuyển Pháp Luân Ấn (bên phải) | Sakakya Muni Buddha Statues with Bhūmisparśa-mudrā (left) - Dhyāni-mudrā (center) - Dharmacakrapravartana-mudrā (right)

199. Sung sướng thay chúng ta sống không tham dục giữa những người tham dục; Giữa những người tham dục, ta sống không tham dục.

Ah, happily do we live without yearning (for sensual pleasures) amongst those who yearn (for them); amidst those who yearn (for them) we dwell without yearning. -- 199

199. Lành thay ta vui sống, Vô dục giữa khát khao, Giữa những người khát khao, Ta sống không khao khát.

199 - Heureux vivons-nous sans languir (pour les plaisir sensuels), parmi ceux qui languissent ; Au milieu de ceux qui languissent nous demeurons sans languir.

199. Wie überaus glücklich leben wir, frei von Begierden unter denen, die begierig sind; Unter begierigen Menschen, frei von Begierden weilen wir.

BÀI MỚI NHẤT - NEW POSTS